Sunday, January 26, 2020
Home Tags Politics

Tag: Politics

Laika Ga Hkum Shut N’hkam Ai UWSA WA Rawt Malan Hpung

2018  ning November shata 25 ya shani hta, Myen hpyen  dap a Myawaddy  shi laika  hta, “ Wa” myu sha rawt malan hpung hpe,...

Simsa Lam Hte Seng Ai PPST Zuphpawng Hpe December Praw Hta...

Gaphkat jahkring da ai rawt malan  hpung ni woi awn let, Simsa lam hte seng nna,  lam woi na hpung, PPST zuphawng hpe du...

( 2 ) Lang Na Wunpawng Amyu Sha Lam Masan Bawng...

(2) lang na Wunpawng amyu sha lam masan bawng ban hpawng hpe 2018 Nov shata praw 6 ya kaw nna 13 ya du hkra...

RCSS Sam Rawt Malan Hpung Ni NCA Hte Seng Nna Ndau

RCSS  Sam rawt malan hpung ni hku nna, 2018 Nov 12 ya n’htoi hta, ra hkyak zuphpang galaw nna, Myen hpyen dap hte bai...

NCA Lam Hta Gang Hkring Na KNU Ndau !!!!

(6) lang na KNU a ra ahkyak Dinggrin zuphpawng hpe Nov 6 - 10 ya laman galaw ngut sai, zuhpawng  a madung hku nna...

KNU Rawt Malan Hpung Ni Ra Ahkyak Zuphpawng Galaw

KNU rawt malan hpung a (6) lang na dinggrin committee a ra ahkyak zuphpawng hpe,  Hpa-na ginwang Laywah mare hta 2018 Nov 6 ya...

MOST POPULAR

HOT NEWS