Sam Mung Hta RCSS Hpung Hte SSPP, PNLO Ni Gasat Gala Byin

0
319

2018 Dec shata 24 hte 25 ya laman hta dingdung Sammung Hispaw – Nan Lan maga, Tun Chyai mare hta Sam amyu sha rawt malan hpung SSPP hte RCSS ni laja lana gasat hkat ai shiga chye lu ai. RCSS hpung hte Myen hpyen dap pawng hpawm hpyen n’gun 800 daram hta FPNCC malawn SSPP Sam rawt malan hpung hpe gasat nga ai hpe Du kaba Sai Su hku nna tsun ai.

Matut nna SSPP a Du daju Khun Seng hku nna gaw, “anhte a dap nga ai maga de hpyen n’gun kaba hte htim gasat wa ai, dap hte grai ni wa nna, shada gamu hkat ra ai daram grai sawng ai,” ngu tsun ai.
Majan a majaw, buga mare masha ni Hsipaw hte ni nawn ai mare ni de hpawng yen ai lam chye lu ai.

RCSS hte PNLO ni Majan Byin
Dingda Sam mung, Maing Pan ninghtawn Nawng Cho buga grup yin hta RCSS Sam Rawt malan hpung hte, PNLO Pa-Oh rawt malan hpung ni Dec 24 ya shan hkying 10 daram hta minutes 40 daram hte Dec 25 ya jahpawt hkying 9:00 daram hta kalang bai gasat gala byin ai lam chye lu ai.

Majan byin ai lam gaw, Pa-Oh amyu sha hte PNLO rawt malan hpung ni nga ai shara de RCSS Sam hpung ni yan shang wa ai majaw majan byin ai lam hpe, PNLO a shigga lit hkam Khun Min Thein hku nna tsun ai. Majan a majaw, Pa-Oh amyu sha ni hte PNLO ni maga de hkrat sum ai lam n’nga ai hpe mung chye lu ai.

Myen hpyen dap ni Dec 13 ya shani N’htoi 130 ya gap hkat jahkring na hpe ndau ai hta, rawt malan hpung shada gasat gasa ai lam n’galaw na lam lawm tim, RCSS Sam rawt malan hpung ni hku nna, Sam mung ting hpe madu la mayu ai masa a majaw, ndai zawn SSPP, TNLA, PNLO ni hte majan byin nga ai hpe maram lu nga ai.

REF: RFA
Ja Tawng Naw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here