Sam Mung Ba 4, Dung (8) Ginra Hta KIA & Myen Hpyen Dap Majan Gasat

0
340

2019 ning March shata praw 11 ya manap 6:40 AM ten kaw na tinang KIA Dap Ba-(4), Dap Dung-(8) ginra, Namhpaka Ginwang, Namba Mung Ninghtawn, Nawng Hoi hte Nawng Pa lapran, Nam Sim Bum hta, tinang KIA ni shara la nga ai de myen tai hpyen Hk-la-ya (45+69) hte Dapnu (99) pawng hpawm ni htim shang wa ai majaw tinang KIA Dap Dung-(8) myu tsaw ni hte laja lana gasat poi byin ai lam na chye lu ai

Tai hpyen ni ram ram machyi hkrum mat ai majaw hpyen man maga mi hku nna 9:15 AM ten hta numdaw mi bai htim lung wa ai hpe tinang KIA ni hkap shingla gasat ai kawn laja lana gasat poi byin ai lam na lu ai. Numdaw-(2) gasat poi hta Myen tai hpyen ni ram ram si hkala machyi hkrum mat ai lam matut na chye lu ai.

REF: Shawng lam shi sawk
Ja Tawng Naw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here