Rohingya Tsinyam Ni A Matu Bangladesh Mungdan Na Bhashan Char Zunlawng

0
311

Bangladesh Mungdan hku nna, Myen mungdan Rahkaing Mundaw kawn hprawng yen wa ai Rohingya amyu sha sen mi jan hpe Bangladesh mungdan madu ai Bhashan Char zunlawng hta shara jahkrat tawn da na matu lajang ai hpe myit n hkrum ai lam hpe Germany media Deutshce Welle hpe 2019 ning March shata 15 ya shani hta tsun wa sai hpe chye lu ai.

Bhashan Char Zunlawng

Bhashan Char zunlawngg gaw lai wa sai 20 ning daram hta Meghna hka n-gup hta kana ga ni htingnye htung ai hta, zunlawng langai byin wa ai. Panglai hka hpungrawt wa ai ten hta, zunlawng shara nkau kaw hka lim ai lam ni byin ai. Dai zunlawng hta, Bangladesh Asuya kawn dum nta htingtsip 1500 jan hpe gap da ngut nna, dai shara hta Rohingya amyu sha sen jan hpe shara jahkrat na hkyen nga ai.

Bhashan Char zunlawng hpe 2018 ning kaw nna, mawdaw lawm baw ai lam ni, htingtsip gap ai lam ni, pang lai hka madim ni,gap wa ai hta, US$ wan 300 jan jaj lang wa sai. Bangladesh gaw cyclone mawru jahkring hkring hkrum ai majaw, lai wa sai 50 ning daram hta masha sen lam hku nna si hkala hkrum wa sai.

Gawgap ngut wa sai Bhashan Char Zunlawng

Ya gaw, dai zunlawng hta mai 8 galu ai hka madim gap da nna, dai madim gaw mawru hte panglai hka rawt ai hpe shing dang lu na hpe woi awn ai ni tsun ai.

Bangladesh hkringmang daju hku nna gaw, dai zunlawng hta masha wan mi jan mai nga wa na hpe tsun wa sai.

Rohyingya ni gaw, hka mawru a majaw hte galaw lu galaw sha ai lam yak ai majaw, maga mi de, galaw lu galaw sha loi ai Rahkaing mungdaw hte, ya kade nna jang lu wa mai ai Myen mung mungchying masat a majaw, Bhashan Char zunlawng de n kam sa nga ai hpe wuhpung wuhpawng ningbaw ni hku nna woi awn ninghkap nga ai hpe chye lu ai.

REF: VOA, DW
Ja Tawng Naw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here