Rahkaing Hta Myen Hpyen N’gun Matut Jat Rahkaing IDPs 10,000 Jan Jat

0
293

Myen hpyen n’gun jat nga
2018 Ning December shata htum wa maga kaw nna, Dingdung Rahkaing mung daw hta Myen hpyen la n’gun 8,000 jan sa da ai hpe, AA rawt malan hpung kawn tsun shaga da ai hpe shiga na lu ai. Dai ni hta, Myen dapnu kaba 22, 55, 66 hte 99 na dap malawm ni hte, Hka dap, n’bung li dap hte balik dap ni yawng lawm sai, machyu pala ni hpe mung matut nna htaw shalai nga ai hpe chye lu ai

Rahkaing hpyen yen 10,000 Jan Sai
Myen hpyen dap hte AA ni gasat gala ai majan a majaw, Rahking hpyen yen ni 10,000 jan mat sai hpe Rahkaing amyu sha hpung kawn tsun shaga ai hpe chye lu ai. Kata lam jahpan hpe hkrak nlu tsun tim, ndai laman sha Myauk-U ninghtawn majan hta, hpyen yen dabang 14 hta marai 3000 jan jat wa ai hpe Rahkaing amyu sha hpung a amu madu U Zaw Zaw Tun hku nna tsun wa sai.


Myen ni a lai ladat
Rahkaing amyu sha ni hku nna, Myen hte AA a majan hta Myen hpyen ni si hkala law wa ai majaw hte Rahking amyu sha ni AA hpe grau madi shawa ya ai majaw, laga amyu bawsang Karen, Sam hte Jinghpaw ni hpe galaw ai zawn ( hpyat lay hpyat ) ngu ai Myen hpyen ni jai lang ai ladat hte lang nga ai hpe mu madu lu nga ai.


AA hte matut mahkai ni yawng hpe 17/1 hte rim ai lam , ramma ni hpe jahkrit shama abyen ai lam, mare ni nat kau ai, bawm kapaw hkrum ai shara hte ni ai mare hpe, laknak kaba sinat ni hte gap bun ai, mare masha ni hpe lam madun na matu rim woi mat wa ai, porter rimai, num ma ni hpe roi rip sat kau ai, mare hte ni ai hta bawm hkam ai, dum n’ta mare hpe tawn kau nna yen ra ai, ngu ai lam ni law law hkrum sha ra nga sai.


Myen a ladat hpe yu jang, Rahkaing mung daw hta, AA ni shara tsep kawp nlu jahkrat hkra galaw nga ai hpe dan dan leng leng mu mada lu nga ai.

REF: RFA, VOA
Ja Tawng Naw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here