Rahkaing Minpya Hta AA Hte Myen Hpyen Dap Gasat Gala Byin

0
274

Rahkaing mungdaw, Minpya ninghtawn, Daithar mare mayan hta AA hte Myen dap ni 2019 ning June shata 16 ya jahpawt 9:00 kawn 12:00 laman du hkra gasat gala byin ai hta, lahkawng maga na hpyen la ni si hka la hkrum ai lam chye lu ai.

Sinna ginwang ginjaw a tsun shaga ahkang lu ai, du up jum Win Zaw Oo gaw, ” AA hte majan byin ai, manap hkying 9 kaw nna 12 daram du hkra byin ai, anhte maga de si hkala ai lam n nga ai, AA si mang loi lu la ai,” ngu majan hte seng n’na tsun wa sai.

Dai lam hte seng n’na AA tsun shaga ahkang lu ai Hkaing Thu Hka gaw, ” majan gaw hkauna pa hta byin ai, hpyen n’gun 180 daram nga ai Myen dap hpe, anhte ni htim gasat dat ai, Myen dap ni marai 10 daram hkrat ai, 10 daram gaw hkala ai lam byin ai, majan byin ai shara hpe hpyen la n’gun jat ai hpung hku bai sa wa ai ni hpe mung lapran kawn bai hkap gasat ai majaw, Myen dap kawn marai 5 si hkala ai,” ngu tsun wa sai.

Majan gasat hkat ai hta, Shwe Chyan mare du hkra laknak kaba ni hkrat kapaw wa ai majaw, dum n’ta nkau hkra mat n’na mare masha ni dumbri dumbra hprawng mat sai lam chye lu ai.

AA hte Myen dap ni December shata 21 kawn June shata 8 ya du hkra hkying hkum chye mi lahta gasat ai majan 230 jan mat sai hte, mare masha 60 si daram hkala hkrum n’na marai 50000 jan mare na hprawng yen ra mat ai lam chye lu ai.

REF: RFA, VOA

Ja Tawng Naw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here