Pin Lung Hkalup Hpung Hpe Hkring Na Shadum !!

0
429

2018 Novermber shata 12 ya jahpawt 8:30 am ten hta, Nba pa Ninghtawn, Lana zup hpyen yen dabang hta nga ai Pin Lung Nawku Hpung hkap la kam sham nga ai 1. Lahkang Doi La 2. Maraw Ji Jan 3. Labya Lum Mai ni, mung shawa a lapran hta nru nra, Wunpawng shada myit mala hka shangun wa ai sha n’ga, dumbru dumbra mang hkang byin shangun ai Nawku hpung re wa ai.

Dai majaw, Lana pa hpyen yen dabang KBC Nawku hpung ni kaw nna lang hte lang hpaji jaw shadum wa sai, rai ti mung Pin Lung nawku hpung ni gaw hkan nan hkan sa ai lam ni n’nga ai sha, n’ru n’ra lam ni hpe sha matut nna shabyin nga ai majaw, mare buga kata hta,  n’mai tawn da ai masa byin wa ai.

Dai sha n’ga Pin Lung nawku hpung gaw nga nan nmanu ai re majaw lana zup ja hpyen yen dabang na KBC Nawku hpung, hpung masha ni jawm gawt shapraw kau ai lam nga ai hpe tang madun dat ai.

REF: Shawng Lam shiga
M Brang Aung

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here