P.T.Ts (ျပည္သူ့့ ့စစ္) Ni Hpe HKYAK HKYAK KALANG BAI SHADUM DAT AI LAM

0
1163

Ya yang lahta mung Mungmyit sinli ga de majan laja nga ai mung masa nhkrak nga ai dai majaw majan byin shagu myen hpyen ni si hkala sawng ai majaw hkyak hkyak masha n-gun ra a hkyak nga ma ai .

Dai majaw P.T.Ts (ျပည္သူ့့ ့စစ္) ni hpe hkyak hkyak jai lang hkyen taw nga sai . Jinghpaw ma ni lawan hprawng pru wa marit

Ndai lapran jinghpaw ma ni Ram ma ni hpaga lam hta tsap nga ai Ram ma ni majan Rawt ra sai lam ma tut chye lu.
Tinang a amyu mungdan a matu shakut ai lam mung nre asak si apnawng nmai na re jinghpaw ma ni myit yu ga.
Pu gang sin machyi chye ai majaw htet shana dat ai P.T .Ts Jinghpaw ma ni e
Amyu sha ni yawng a matu labau hka shakap da ai ni nrai ga .

(P.T.Ts) ko Jinghku lawm ang ai rai yang shada shadum shana hkat ga.

crd – CHNS.

JTN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here