N’ju N’dawng Ai Lam N’da Ai Sha Gawda ai Tara Gram Komiti Hta Shang Lawm Na Matu Komiti Ningbaw Shadut

0
309

2019 ning February shata 25 ya shani hta, Gawda ai tara garam lajang komiti hpa-awn U Tun Tun Hein hku nna, 2 lang ngu na komiti zuphpawng hta, shada n’ju n’dawng ai lam ni n tawn da ai sha, hku hkau tsawra myit hte shang lawm na matu tsun shadut ai hpe chye lu ai.

2008 ning gawda ai tara gram lajang pawng hpawm komiti hta Mung hpawm rapdaw ningtau ninghpaw U Tun Tun Hein gaw Komiti a ningbaw magam lit hpe shatsam hkrum nna, dat kasa marai 45 shang lawm wa sai.

Komiti hku nna, gawda ai tara gram ai hte seng nna, gram na matu sawk sagawn da ai tara masa sumtang laika nhprang hpe February shata 20 ya shani hta hpang sa wa nna, shata 5 laman ngut hkra lajang let, munghpawm rapdaw ningbaw hpe tang madun na masat da ai.

Mung masa party re ai NLD hku nna, gara gawda ai tara hpe gram na hte seng nna yawng hpe hka ja ngut ti mung danleng ai hku tsun shaga ai n nga shi ai, raitim Myen hpyen dap gaw, gawda ai tara hpe gram na lam hte n gram na lam hte seng nna, February shata 23 ya shani, shiga sanglang hpawng hta tsun shaga wa sai.

Myen hpyen dap hte UDSP ni hku nna gaw, Tara masat 261 hpe madung gram mayu ai hpe tsun wa sai, 261 gaw, Mungdan gumsan magam kawn Hkringmang daju hpe shatsam ai hta, mungdaw rapdaw kawn hkring mang daju hpe ra lata nna, shatsam ai hpe grau ra sharawng gram mayu ai.

NLD ni gaw gara mahtang hpe madung gram na hpe tsun shapraw ai lam mi n’nga tim, tara masat 59 ( G ), gumsan magam byin na matu hkum pat da ai lam ni hpe madung gram mayu ai hpe, laga ninghkap wuhpung ni hku nna sawn nga ma ai.

Dai ni na zuphawng hta, marai 42 shang lawm ai hpe chye lu ai.

REF: Shawng Lam shi sawk, DVB
Ja Tawng Naw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here