Najib Tara Rung Walawng Hta Dung Na N’hkraw

0
297

2018 November shata 16 ya shani hta, Malaysia mungdan Kuala Lumpur mare, Duta tara rung kaba hta,  Malaysia mungdan a Hkringmang daju dingsa Datuk Seri Najib Tun Razak hpe 1MDB gumhpraw mayun la ai hte seng nna,  tara dara ai shaloi, amu hkrum ai ni dung ai tara rung walawng hta, dung na matu ningdang ai hpe chye lu  ai.

Masat da ai aten du wa ai shaloi, Tara agyi Datuk Seri Gopal Sri Ram hku nna,  Najib hpe tara rung walawng hta dung na matu, balik du hpe kumla madun  ai. Balik du mung Najib hpe tara rung walawng hta htawt sit na  tsun ai,  Balik du tsun ai hpe Najib gaw na n’na masu su nna shi a shara hta sha dung nan let, dai shani na she hpe tara dara ai lam ni hpe madat ai.

Najib hku nna, 1MBD ngu ai, Malaysia mungdan bawng ring galu kaba wa na hte seng ai projet gumhpraw mat ai  ( RM 2.3bil / US $ 549 million)    hte laga tara jun ai  lam 25 hpe mara shagun da hkrum nga ai.

A sak 64 ning rai sai, Najib hku nna gaw, shi hta mara n’nga ai ngu ja ja tsun  sanlang  ai,  shi hta nga ai  gumhpraw nkau gaw ( US $ 100 million) Saudi Arabia hkaw hkawm wa hku nna,  kum hpa jaw ai ngu lai wa sai tara rung lung ai n’htoi hta tsun sanlang ga ai.

Ndai lam hte seng nna, Malaysia mungdan masha ni myit shang sha let, shanhte mungdan a democracy masa kade ngang ai ngu ai hpe shadawn na matu lam langai re ai hpe maram nga ai.

 

REF: Star News

Ja Tawng Naw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here