N Mai Byin Ai Myen Hpyen Dap A Bilateral Ga Shawn

0
334

Asuya simsa lam komishin hpung hte FPNCC malawm hpung 4 hte Maing Lar muklum hta, 2019 ning June shata 30 ya shani hta hkrup zup ai shaloi, Myen hpyen dap a ga shawn da ai, Bilateral ga sadi laika hpe FPNCC malawm hpung ni hpe jaw dat n’na, kade n’na jang Naypyidaw hta bawng ban mat na hpe Myen simsa lam komishin  hpung a U Hla Maung Shwe kawn tsun wa sai hpe chye lu ai.

Myen kaw n’na tang madun wa ai lam hta,

• Amyu bawsang rawt malan hpung ni kaw n’na hpyen n’gun shayawm na

• Dap Shara lamu ga masat na lam

   Rawt malan hpung ni hpe shara masat wa ai hta, TNLA dap ni yawng hpe Namsan hte Mandung mare hta, MNDAA Kokang dap ni hpe gaw Hung Ai mare hta rai nna, AA hpyen dap ni yawng hpe  gaw Jinghpaw mung Laiza mare hta sha, shara la mai na hte, KIA ni hpe gaw 1994 ning gap hkat jahkring da ai shaloi na lamu ga  ginra hta sha nga na matu, ngu ai lam ni lawm ai hpe ntsa lam chye lu ai.

KIA, AA, TNLA, MNDAA ni a Bilateral myit hkrum ga sadi hpe gaw lai wa sai, April 30 ya shani na zuphpawng hta jaw da sai hpe chye lu ai.

Yan a zawn Myen hpyen dap a tang madun ai hpe yu jang,  zuhpawng hta kade daram chyahkrum tim, rap ra ai lam n nga ai sha, gasat gala na lam maga de sha gayin nga ai hpe mu lu nga ai.

REF: RFA

Ja Tawng Naw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here