Myitkyina Hpyenyen Ni Hpe Buga Bai Wa Na Matsun

0
382

2019 ning February shata 8 ya shana 4:00 pm ten daram hta, Myitkyina muklum kaw nga ai hpyenyen dabang shagu hpe Myen hpyen Asuya kaw nna, tinang mare buga de bai wa na matu tsun gawt sai lam na chye lu ai. Hpyenyen ni gaw shana yuptung n’sin rai sai majaw hte kajawng kaja byin wa ai majaw, wa na hte seng nna, myit yu na hpe bai tsun dat ma ai.

February shata 9 ya jahpawt 8:00 am ten hta, mare uphkang salang ni kaw nna, kalang bai hpyenyen ni hpe lawan wa ra ai, dai shani jang wa na ni a japhan sa jaw na matu bai sa tsun ai lam hpe, hpyenyen ni myitru myit tsang nga ai hpe chye lu ai.

Hpyenyen ni wa na hte seng nna, lai wa sai February praw 5 ya jahpawt hta, KBC amu madu Hpauyawng Tu Mai hku nna, Myen hpyen dap Dap-awn Daju Min Awng Hlaing hte hkurm ai shaloi, hpyenyen ni tinang mare buga wa na lam hta, KIO ni yawng lawm ai hte atsawm sha bawngban ngut jang she, wa na matu tsun lajin sai.

Kaja wa hpyenyen ni bai wa na nga jang, hpyenyen ni wa mai nga ai masa ni byin ra ai. Dai ni gaw,
● Ngang kang ai simsa lam nga ra ai, ( ya shata mali gap jahkring masu ai)
● Buga mare hte yi sun hkauna ni hta hkam da ai bawm ni hpe jasan ra ai
● Hten run taw sai dum n’ta, jawng, tsirung, nawku jawng ni hpe Asuya hku nna, masing hte gaw gap jaw ra ai, dai hku atsawm hkyen ngut jang she hpyen yen ni hku nna, sari sadang hpe tinang maare hte bai wa ai hpe, mungkan kaw nna masat da ai.

Ya gaw, hpyenyen ni hpe dusat zawn gawt shale ai gaw, nbyin ging ai lam rai nga ai. Dai majaw, seng ang ai buga hpung, CSO, NGOs, PCG ni hku nna lawan lapran shang nna lajang ra sai ngu tang madun dat ai.

REF: Shawng lam shi sawk
Ja Tawng Naw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here