Myen Mung Hku Nna, Lai Wa Sai Shaning Hta Maigan Arang Bang Ai Gumhpraw US$ Wan 4,300 Lu La

0
443

2017 ning ting Myen mungdan hta, FDI ( Foreign Direct Investment ) Maigan Dantawk arang bang ai gumhpraw yawng US$ wan 4’300  du ai hpe chye lu ai.

Ndai hpe yu jang, LDC ( Least Developed Countries ) ngu ai  bawng ring galu kaba yawm htum ai mungdan ni 47 kaw nna,  Myen mungdan gaw  arang bang gumhrpaw law htum lu la ai, mungdan langai re ai hpe November 20 shani na, UN a sumtang hta tsun da ai hpe mu lu ai.

Myen mung ngut jang FDI lawm htum lu la ai mungdan ni gaw, Ethiopia, Cambodia hte Bangladesh mung dan ni re. Myen mung hku nna, lai wa sai shaning hta, FDI arang bang ai gumhpraw lu ai lam 45% jat wa nna, Cambodia mungdan hta htam masum tsaw jat sai hku re.

UN a Sut masa magam lam hte bawng ring lam hte seng ai sumtang hta, du wa na kade nna ai shaning ni hta, Myen mung, Lao hte Bangladesh mungdan ni hku nna, bawng ring galu kaba ai yawm htum mungdan ni hta na lawt wa mai sai lam hpe, sumtang hta  tang madun da nga ai.

 

REF: UN, RFA

Ja Tawng Naw

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here