Myen Mung De Bai N’htang Wa Na Rohingya Ni Hpe Ms. Yan Hee Li Shadum !

0
292

Rohingya Seng 7 jan Myen mung de bai wa shangun na lamang  hte seng nna Bangladeshi mungdan hpe UN dat kasa Ms. Yan Hee Li hku nna matut n’galaw na matu tsun shadum ai hpe na chye lu ai.

Rohingya tsinyam ni Myen mung de bai wa jang,  teng sha zingri zingrat lam ni hkrum mai ai hpe shi hku nna tsun ai. Ndai shiga gaw Rohingya ni kawn na lu ai rai nna, shanhte ni Myen mung de bai nhtang wa na matu myit daw,  myit hten nga ai hpe matut nna tsun wa sai.

Rohingya ni bai nhtang wa ai shaloi, Rahkaing mungdaw uphkang asuya kawn shim lam lu na hte seng nna mung   pahkam atsawm sha jaw da ai lam n’nga ai , dai majaw shi hku nna   Rohingya ni a matu mungchying masha masat ya ai lam, ndut ndang hkawm sa lu na lam hte mungdan masha hkam la lu ai ahkaw ahkang ni lu la na matu, Ms Yan Hee Li hku nna Myen  mung Asuya hpe hpyi shawn da nga ai.

Rai ti mung, ndai November shata ka-ang daram hta, lahkawng maga na Asuya ni myit hkrum da ai hte maren, Rohingya marai 2000 jan Myen mung de bai wa na matu lajang shachyip da sai hpe chye lu nga ai.

 

REF: BBC News , Myanmar News

M Brang Aung

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here