Myen Hpyenla Marai 1144 daram Si Hkala Hkrum Ai Hpe AA Tsun Shapraw

0
329

2019 ning June shata praw 8 ya shani hta , Rahkaing mungdaw hte Paletwa ninghtawn hta shata 5 majan gasat ai shaloi , Myen hpyen dap kawn marai 1144 daram si hkala hkrum ai hpe AA kawn tsun shapraw wa ai hpe chye lu ai.

Rahkaing Hpyen Yen Ni

AA ni tsun shaga wa ai hta, shata 5 lapran laman majan gasat ai 100 jan n’na hpyen yen ai masha marai 400,000 daram rai mat wa sai, shata 5 laman Myen hpyen dap maga si hkala hkrum ai lam gaw:
January shata hta – marai 88
February shata hta – marai 92
March shata hta – marai 220
April shata hta – marai 254
May shata hta – marai 490,
Yawng rai j ang marai 1144
daram nga ai hpe chye lu ai.

Hpyen yen ni

Dai lam hte seng n’na, Myen hpyen dap shiga shana shabra dap a Du daju jum Zaw Min Tun gaw, “ Dai hku gaw nre, anhte mai tsun ai gaw, AA ni tsun da ai jahpan htam 10 kaw n’na htam mi daram pyi n nga ai ngu mai tsun ai,” tsun wa sai.


Myen hpyen dap a masa gaw, majan ngut jang she matsing hpa langai hku kyem da na matu tsun shana ai lam nga ai, majan gasat nga ai aten hta, galoi mung tsun shapraw ai lam n galaw ai ngu tsun wa ai hpe chyelu ai.

REF: Irrawaddy
Ja Tawng Naw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here