Myen Hpyen Dap Ni Majan Gasat Ginra Hta Laksan Tara Mai Jai Lang

0
340

Rahkaing mungdaw rapdaw zuphpawng hta, mare buga masha ni hpe rim jep hkrum ai lam hte seng nna, May shata praw 3 ya hta san sagawn da ai gasan hpe 2019 ning April May shata praw 8 ya shani na mungdaw rap daw zuphpawng hta Dujum up Min Thu hku nna lawu na hat maren bai tsun jahpra dan ai hpe chye lu ai.

● Majan lajan wa ai hta, 2008 ning gawda ai tara hte n mai lajang ai majaw, 1965 Myen mung laksan shimlam tara hte lajang wa sai.
● 2008 ning gawda ai tara hte masha langai hpe tara rung a ahkang aya n lawm ai sha hkying hkum 24 hta jan na n mai rim da ai.
● 1956 ning na tara masat – 6 (2 ) hta, nsen ai masha langai hpe hpyen dap hku nna, 7 ya rim sharawng da mai ai, dai sha n’ga ra wa jang shata ( 3 ) du hkra matut nna rim da mai ai ahkang nga ai hpe tsun jahpra dan wa sai.

Dai majaw, hpyen dap hku n’na April shata 30 ya shani hta Ya-the-taung ninghtawn Kyauk-tan mare hta buga mare masha 275 hpe 1956 ning na laksan shimlam tara hte maren rim san jep sagawn ai lam ni galaw wa sai.

2019 ning May shata praw 2 ya jahpawt hta rim da hkrum ai ni, shimlam lit la nga ai hpyen la ni a laknak kashun ai ngu ai lam hte gap sat ai majaw mare masha marai 6 si mat sai. Dai lam hte seng nna HRW ( Human Rights Watch ) kawn Myen asuya hku nna laksan komishin hpaw nna bai san sagawn gin ai hpe shadut da sai lam hpe chye lu ai.

REF: RFA, VOA
Ja Tawng Naw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here