Myen Hpyen Dap, Dap Awn Daju Min Awng Hlaing Hte Nawku Hpung Ningbaw Ni Hkrumzup

0
293

2019 ning February shata praw 5 ya jahpawt 7:00 – 8:00 AM aten, Jinghpaw mungdaw, Myitkyina muklum, Malihka ginra hta, Myen hpyen dap, dap awn daju Min Awng Hlaing hte Catholic Nawku hpung kaw nna Wa Saradaw Francis Daw Tang woi awn ai saradaw (4), KBC Amu Madu Rev. Hpauyawng Tu Mai woi awn ai Sara kaba ni marai (4) hkrum shaga lai wa sai hpe chye lu ai.


Dai hku nna hkrum shaga ai shaloi, lawu na gabaw ni hpe tsun bawngban ma ai,


IDPs ni hte seng ai lam
KBC amu madu hku nna gaw, Myen hpyen dap hte KIA atsawm bawngban jahkrum ngut jang she mare buga de bai wa ai lam hpe galaw ging ai ngu tang madun wa sai.

Mali Hka Madim Hte Seng ai lam
Catholic Wa Saradaw kaw nna, Mali hka madim hpe tsepkawp jahkring kau ra ai hpe tang madun wa sai.


Dai hte seng nna, Min Awng Hlaing gaw, “ Mali hka madim gaw mung shawa ni ra ai hku byin wa na re ngu tsun ai, myihprap wan lu ra ai rai tim, mung shawa a myit hku hkan nang na,” bai tsun jahpra wa sai.

Simsa Ai Lam hte Seng Ai lam
Myen hpyen dap hku nna gaw, KIO hpe NCA hta lawan ai hku ta masat htu shangun mayu ai hpe tsun shaga ai hpe chye lu ai.

REF: KBC MNK, Shawng Lam shi sawk
Ja Tawng Naw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here