Myen Asuya A Hkai Sun Tara N’nan A Majaw Hpyen Yen Ni Hta Hkra Wa Mai Ai Kun !!!

0
369

Myen Asuya hku nna, 2018 ning September shata hta lajang  dat ai, hkai n’mai  grai n’galaw shi ai Namkawn lamu ga hte seng ai hpe renghkang  ai tara upadi n’nan shapraw dat ai majaw,  majan a majaw hprawng yen nga ai, hpyen yen mung shawa ni a lamu ga hpe ading tawk hkar na zawn nga ai hpe chye lu ai.

Ndai tara upadi ningnan gaw, lamu ga hte seng nna,  amyu sha bawsang ni a htung tara  hte maren hparan ai hpe masat masa di ya ai lam n’nga ai  majaw, ninghkap ai lam ni nga wa sai. Dai hta sha n’ga layang ga de nga ai yi sun galaw sha ai ni mung, shanhte a lamu ga ni sum mat mai ai majaw, tsang ai lam ni nga wa sai.

Ya bai grai gram lajang dat ai, hkai n’mai grai n’galaw shi ai  namkawn lamu ga updi gaw, Mungdan ting hta, tinang galaw sha nga ai hkauna  lamu ga hpe, shata 6 laman, tang shawn ahkang hpyi ra ai, shata 6 jan mat wa jang, ahkang nhpyi nna, hkai n’mai n’galaw sha ai lamu ga ni hpe Asuya Namkawn dap ni bai zing la mai ai,  dai hta bai wa galaw sha ai ni hpe mung, gumhpraw lap sen 5 hte 2 ning htawng jahrat mai ai ngu lajang masat da nga ai.

Dai majaw  ya aten hta gaw, Hpyen yen ni hku nna tinang tawn kau da ai lamu ga ni hpe bai matsing masat galaw ra wa sai. Rai tim, Wunpawng ginra hta matut manoi  byin nga ai majan hte, kaja ai kumla npru wa ai simsa  lam ai majaw, hpyen yen mung shawa ni, tinang buga dum n’ta de bai wa na matu nmai byin shi nga ai.

2011 ning kaw nna bai byin hpang ai majan a majaw, hpyen yen mung shawa 120,000 jan mare na yen hprawng ra mat ai, buga mare ( 367 ) jan hte,  nawku jawng (272) hten run mat ai lam hpe KBC a jahpan hku nna chye lu ai.

Dai  majaw, ya n’nan masat da ai, hkai sun lamu ga tara gaw, Hpyen yen mung shawa hta, matsan ai ni n ntsa hta hkra machyi na hku ang wa nna, Asuya  dap ni, lu su ai company ni mahtang  lamu ga madu mai mat ai hpe tang madun da ai.

 

REF: BBC, Myanmar President Office

 

Ja Tawng Naw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here