Mung Masa Mayak N’byin ai Ladat Hte Gawda Ai Tara Gram Na Matu Myen Hpyen Dap Tsun Jahkrit

0
245

2019 ning March shata 27 ya shani hta, 74 lang na Myen hpyen dap masat  n’htoi hta, Myen hpyen dap a  Ningtau Dap awn daju Du Daju Jum Soe Win hku nna,  NLD Asuya hpe, 2008 ning gawda ai tara hpe garam wa shaloi, mung masa mayak n’byin na matu gawda ai tara hta lawm ai, gram lajang matsun hte mare galaw na matu tsun shadut da ai hpe  chye lu ai.

“ Malawng myit hkrum nna  galaw ai hku mi rai tim, masat da ai tara hte n galaw ai rai jang,  Democracy hkrang hku galaw mayu ai ni a matu  yak ai lam ni byin wa mai ai zawn, simsa ai lam hpe hkra wa mai ai hpe labau mabyin hta, sharin la chye ra ai,” ngu tsun wa sai.

2008 ning gawda ai tara hpe gram ai hte seng nna, Meyn hpyen du Soe Win tsun ai hpe NLD party a tsun shaga ahkang lu ai Salang Dr. Myo Nyunt hku nna “ Ndai zawn galaw ai lam gaw, wuphung langai a mai kaja lam hpe  pat shingdang ai baw galaw mayu jang, yak ai lam ni mai hkrum ai, anhte gaw htung tara hte maren sha galaw mat na, dai majaw anhte NLD party a galaw ai lam hte seng nna mungdan hta gara baw yak ai lam ni  n byin na re,” ngu  bait sun jahpra wa sai.

NLD party hku nna 2005 ning hta mae dang nna Asuya a uphkang ai aya hpe la ngut ai hpang, masum ning na ai shaloi she gawda ai tara hpe gram lajang na hte seng nna rapdaw kata hta galaw wa ai shaloi, Myen hpyen dap dat kasa hte, USDP  party dat kasa ni hku nna  masat da ai htung tara hte n galaw ai hpe ja ja tsun shaga nga ai.

74 lang na Myen hpyen dap masat n’htoi hta, Min Awng Hlaing Lagaw kashawt n’na, lahput machyi  ai majaw nlu du ai lam hpe Myen hpyen dap kawn shiga shana da ai hpe chye lu ai.

REF: VOA, Irrawaddy

Ja Tawng Naw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here