Mung Dan Lamu Ga Jarit Kum Ra Ai Hpe Donald Trump Ja Ja Tsun

0
284

American Gumsam magam Donald Trump gaw 2019 ning January shata 8 ya shana daw hta, American mung dan hte Mexico mung dan lapran hta jarit bunghku kaba kum na hte seng nna TV kaw nna tsun shaga ai lam chye lu ai.

Trump hku nna hpyi shawn da ai bunghku kum budged hpe, rap daw kata hta n’lu jahkrum shi ai majaw, Asuya magam dap nkau mi hpe matut nna pat da ra ai gaw myit tsang hpa rai was ai hpe mung tsun shalawm da ai.

“ Lai wa sai 2 ning laman, mung dan shang pru dap a jahpan hte maren nga jang, kasu kabrawng byin hkra galaw ai masha 100,000, num ma ni hpe roi rip ai marai 30,000, masha sat ai lam galaw ai marai 4,000 hte laga tara tawt lai ai lam galaw ai masha ni yawng rai jang, marai 266,000 gaw maigan mungdan kaw nna du shang wa ai ni rai nna, dai ni hpe rim da sai,” ngu tsun ai.

Democrat amat ni hku nna gaw, ndai zawn mung dan masha hpe bawng malai shatai nna, lajang ai hpe lawan jahkring nna Asuya magam dap ni lawan bai hpaw na matu shadut da nga ai.

Democrat ni hku nna gaw, mung dan jarit shim lam hte seng nna jai lang mai na matu US$1.3 billion hpe myit hkrum da tim, Donald Trump gaw jarit kum na matu US$ 5.7 billion hpe sha shagrin ya na matu tsun shadut nga ai.

“ Democrat amat ni a masat ya ai hku nga jang, bilat ga hte kum ai hku nrai ai sha, hpri hte madin din ai lam hku sha ang mat wa na,” ngu Trump matut tsun ai.

Masam maram yu ai ni gaw, Trump hku nna, rap daw myit hkrum ai lam hku nre ai sha, Amyu sha ra ahkyak lam hpe ndau shana nna mai galaw ai ngu tsun nga tim, Trump gaw dai lam hku n’galaw ai sha Democrat a mat ni hkraw ya na hpe sha bawngban jahkrum nga ai lam hpe chye lu ai.

REF: VOA, ABC

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here