Mali Hka Madim Hte Seng N’na Vatican De Shadu na lam Wa Saradaw Kaba Cardinal Charles Maung Bo Tsun Shaga

0
265

Roman Katholik a Wa Saradaw kaba Cardinal Charles Maung Bo hpe RFA Meida ni hku nna 2019 ning April shata 20 ya shani hta Mali hkam madim hte seng nna san htai galaw da ai kaw nna matsing hpa nkau mi hpe bai tang madun dat ai.

● Myen hpyen dap awn Du Daju Min Awng Hlaing hte Mung dan hpaji jaw Salang kaba Daw Awng San Suu kyi ni hku nna Mali hka madim hte seng nna, Mung shawa ra ai hku daw dan na ngu tsun da ai hte maren, lai wa sai bat hta Mali hka madim hpe tsep kawp jahkring kau na matu Du Daju Min Awng Hlaing, Daw Awng San Suu Kyi, Miwa Gumsan magam hte Miwa hpaga la ni hpe Laika ka nna hpyi nem tsun shaga da ai lam galaw lai wa sai.

● Lama nna hpyi lajin ai hku n rai wa jang, Mali hka madim n galaw na hte seng nna, mung shawa ni ra shawng ai lam hte maren, Asia dan hku nna ra sharawng ai lam ni hte maren, Vatican madang du hkra, madin jahkring ai hpe galaw sa wa ai shaloi, hpaji jaw ai lam ni, tang madun ai lam ni, galaw mat na hpe tsun shaga wa sai.

REF: RFA
Ja Tawng Naw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here