Mali HKa Madim Galaw Na Hte Seng Nna NLD Asuya Myit Galai Shai Wa Ai Hpe Dr. Tun Lwin A Ningmu

0
276

Mali hka madim galaw na hte seng nna, NLD Asuya gaw, ra lata poi hta mali hka madim a myit hkrum ga shaka laika hpe shawng hti hkaja ngut jang mung shawa hpe tsun jahkrat dan na, mung shawa ni ra ai hku rai na hpe ga sadi jaw da tim, kaja wa uphkang aya lu wa ai shaloi, tsun da ai hte nlu galaw ai sha n‘ga, madim hpe hkapla galaw ra na zawn shaga wa ai hpe, Myen mung a lamu marang dap a lit hkam Usa Dr. Tun Lwin hte  RFA media  ni, 2019 ning March shata 30 ya shani san htai galaw da ai kaw nna, ahkyak ai lam nkau hpe bai tang madun dat ai.

● Npawt madung hkam la ai ningmu shai mat ai majaw re, Mung masa galaw ai ni  a ningmu hte Laksan hpaji ninghkrin ( technician )  chye ai ni  a ningmu shai mat ai majaw re.

● Laksan hpaji ninghkrin  chye ai ni gaw, tinang chye ai hpaji hpe tinang a asak hta grau manu shadan ai, ngang grin ai  myit jasat nga ai. Jaw ai hpe jaw ai hku hkap la ai, shut shai ai hpe shut shai hku yin la ai.

● Mung masa la ni gaw,  tinang ga sadi jaw da ai hpe masa hta hkan nna bai shai mat  chye ai. Madim hte seng nna NLD Asuya hpe kam da tim, ya gaw grai myit n pyaw ai.

● Mung kan hta myit hkrum da ai ga shaka laika hpe n mai jahkring kau ai gaw nre, masa lam hte upadi hku atsawm sha tam la nna tsun jahpra kau mai ai.

● 2018 ning Malaysia mungdan hta Dr. Mahathir  Hkring mang daju aya lu wa ai shaloi, shi shawng hta mung dan hpe woi awn da ai Najib hte Miwa ni myithkrum da ai US$ Billions dan ai masing kaba hpe, Najib hku nna ding man ai hku n galaw da ai majaw, dai masing hpe Ya na ningbaw Dr. Mahathir dawm kau ai majaw dai ni hkring mat wa sai.  Dai majaw masa lam atsawm sha hte tsun shaga chye na sha ahkayk ai.

● Mung shawa ni n ra sharawng nna n galaw sai ngu ai lawt ga hta kaja ai n nga sai ngu Dr. Tun Lwin hku nna ya na Asuya ningbaw ni hpe ading tawk  tsun shaga wa sai hpe chye lu ai.

REF: RFA

Ja Tawng Naw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here