Malaysia Hkringmang Daju Usa Najib Hpe 1MBD Amu Hte Seng Nna May 14 Shani Hta Tara Jep Hpang Sana

0
342

2019 ning April shata praw 5 ya shani hta, Malaysia mungdan Kuala Lumpur mare, Tara rung daju hta tara agyi Collin Lawrence Sequerah hku nna, Najib hpe tara dara hpang na matu n’htoi masat ya ai lam galaw ai hpe chye lu ai.

Tara agyi Collin hku nna, Najib hpe tara jeyang hpang na n’htoi masat ya ai hta, May 14, 15, 17, 28, 29, 31 June 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21 yawng 14 ya aten la nna jeb sagawn mat na.

Malaysia mungdan a Hkringmang daju usa Datuk Seri Najib Razak, gaw Malaysia mungdan a bawngring galu kaba ai masing (1MBD ) na gumhpraw RM 2.28 Billion daram mat ai hte seng ai, mayun kum hpa la ai amu 25 hte, tara n shang ai gumhpraw hpe tara shang hkra galaw ai amu ni hte seng nna, tara jeyang hpang wa sana hpe chye lu ai.

REF: Star online news
Ja Tawng Naw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here