Malap Kau N’mai Ai Du Daju Lahtaw Zau Seng A Labau Kadun

0
3220

Lashio Ginwang, Mungjet Bangshau Mare na Hpung Up Sara Lahtaw Balawng Du ( wai mat sai ) hte Jawng Saranum Lahpai Nang Htang yan a Shadang sha Marai (6), shayi sha marai (3) hta na Shadang sha alat mung re. Shi mying hpe Zau Krang mung nga ma ai.


● 1920 ning, Febuary ( 14 ) ya hta shangai nhtawn, lai ka hpaji tsang ( 7-8 ) sharin hkam la lu wa ai ten, ● 1940-41 ning hta Japan ni du shang bang wa ai majaw, Japan Hpyendap hta Ga Gale salang magam bungli shang gunhpai nu ai.
● 1944-45 ning hta Japan woi mat nna, Jinghpaw -American Ringja ( Kachin American Ranger ) dap Kaw Gyi jum / Chyare ( sgt/Clk ) magam lit shang gunhpai wu ai. Dai hpang Inglik Levi dap hta Du (Lt.) atsang du hkra, hpyen amu bai shang gunhpai ai.
● 1949 ning hta, tsang (10) hpaji hpe matut sharin awng la lu ai. Dai shaning hta sha Du Up Daju Naw Seng hte rau, ( KNDO ) hte matut let, Myen Mung Asuya hpe rawt malan gasat ai.
●1950 ning hta Du Kaba Naw Seng Miwa Mung de shang mat wa ai ten, Shi gaw Kayin Mung de yu mat wa nna, ( KNDO )kata de Dapba ( brigade ) langai mi uphkang ai.
● 1957 ning hta Yangong Dakkasu Jawng lung nga ai Kanau Zau Tu hte rau Dakkasu Jawngma ni hpe matut mahkai la nhtawm, ( 1958-1960 )ning hta bawng ban la ngut sai hte, Lashio de bai mayun lung wa sai.
● 1961 ning March (14) ya shani kaw nna Sinli makau, Hudung Nam Un makau, Hpaleng Hkaraw hta e, Wunpawng Mungdan Shanglawt Rawt malan Hpung ( K.I.A ) ngu ai laknak lang Wuhpung hpe woi awn galaw hpaw hpang wa ai.
● 1965 ning, December Shata hta sinat laknak tam let mungmasa mahkrun waw majan je na matu Htai Mungdan de rawt sa wa nu ai.
● 1970 ning April Shata (4) ya hta Bangnoi Manpying Duwa Tangbau Hkun Hpung hte Du Jan Nang Htu yan a Shayi sha Tangbau Nang Bawk hte hkungran dinghku de sai.
● 1971 ning hta Dingda Korea hta galaw ai APACL (Asian People’s Anti-Communist League) hta KIO hpe malawm hpung langai tai hkra lu shakut dai sai.
● 1972 ning hta Taipei hta 18 lang na APACL zuhpawng hta shawng lawm da sai.
●1975 ning, August Shata (10) ya shani, Htai Mung kaw Mungdan Shanglawt Makan lit matut gunhpai nga ai ten Htai Mung kata Htam Ngawp kadawng hkrunlam e, n hkru n shawp yuk jahtuk re sa numdan Masha Seng Tu ngu ai Tu Bung hpung ni a lata hta maw lanyet gyam sat ai kau hkrum ai hte, Mungdan hte Mungchying shawa a matu asak ap nawng mat wa nu ai rai.

REF: Wunpawng Shanan, Seng Jaw
Ja Tawng Naw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here