Majan Gasat Gala Shiga

0
505

Wunpawg ginra hta, Myen hpyen ni grai shamut shamawt wa nna,  gasat gala ai lam ni mung byin wa ai. Mani byin ai majan hte, Myitkyina Muklum hta Tara dawdan hkrum na Sara/ Saranum masum a lam ni hpe tang madun dat ai.

a) Sammung Hukan hte Sha-U Bum Hta Majan Laja Lana Byin
2018 December 6 ya jahpawt 7:00 am daram ten hta, KIA Dap Ba – 6, Dap Dung -9 ginra, Huhpyet Daknai makau, HuKan bum kaw MNDAA hte TNLA ni pawng nna Myen hpyen dap (11) n’pu na hpye hpung ni hte laja lana gasat gala byin ai shiga na lu ai.

Myen hpyne n’gun 200 jan gaw, hpyen man masum hte MNDAA & TNLA ni shara la nga ai Sha-u bum hte Hukan bum maga htung lung wa ai sha n’ga, Daknai mare hta nga ai Myen hpyen ni mung sinat kaba hte gap bun ma ai. Kutkai maga de na hpyen n’gun 80 jan mung bai jat lung wa ai hpe chye lu ai.

b) Dap Ba -1 Ginra De Myen Hpyen N’gun Jat


Myen hpye n’gun 50 daram  gaw, mung mare masha hpun palawng bu hpun nna,  Dap Ba – 1 ginra de shang wa sai.  Lak nak pala ni hpe gaw plastic kaba hte ka-up da nna htaw shalai nga ai hpe chye lu ai.  Masa hpe maram yu jang, Dap Ba 1 ginra de majan baw wa masa hpe maram mu ai lam hpe tang madun da tai.

c) Degree Jahkrat Sana 
2018 December 7 ya shani hta, Myen hpyen dap ni tara jawat da hkrum ai, Sara Lum Zawng, Sara Zau Jat hte Sarama Nang Pu yan marai masum hpe, tara agyi ni hku nna degree jahkrat na lam hpe chye lu ai.  Majan a majaw,  nam maling hta pat rawng hkrum nga ai hpyen yen mung shawa ni lawt wa na lam hte seng nna, lahta na Sara, Saranum ni woi awn let, Myitkyina mare hta ramma ni hte ninghkap n’gun madun ai hte seng nna, tara jawat da hkrum ai hpe chye lu ai.

REF: Shawng Lam Shi Sawk

Ja Tawng Naw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here