Laika Ga Hkum Shut N’hkam Ai UWSA WA Rawt Malan Hpung

0
634

2018  ning November shata 25 ya shani hta, Myen hpyen  dap a Myawaddy  shi laika  hta, “ Wa” myu sha rawt malan hpung hpe, “ kasu kabrawng ai wuhpung ngu, lang ai ga si n’tsa hta UWSA Lashio matut mahkai rung lit hkam, U Nyi Yan kaw nna, Myen mung gumsan magam,  Myen hpyen dap  dap-awn du daju yan  hte, Myawaddy shiga dap ni hpe ninghkap laika sa da ai hta, bai n’htang ai lam n’nga shi ai hpe,  shiga na lu ai.

Lai wa sai shata November 13 ya shani hta, Myen hpyen dap madu ai, Myawaddy shilai kaw nna, Sinpraw Sam Mung, Mung Hkat mare hta, UWSA Wa kasu kabrawng hpung ni, mare masha n’nan hpe hpyen lahkawn ai majaw, hprawng yen wa ai mare masha ni hpe malu masha ni madi shadaw lajang ya ai lam hpe shi laika hta, ka da nga ai.

Dai lam hte seng nna, U Nyi Yan hku nna gaw, “ shaning 30 ning daram, gap hkat jahkring ai hpe ta masat htu nna nga wa ai hta, mang hkang byin ai lam ni hpa n’nga ai sha, ya na zawn shi laika hta lawm wa ai majaw, grai mau ai ngu nna, matut tsun da nga ai.

Kaja wa byin ai lam gaw, mare masha ni hpe hpyen nnan lahkawn ai nre ai sha, Simsa lam la da ai shaning 30 ning hpring poi a matu hkalum dawjau na hte seng nna, hka hkrang ni shaman  na matu masha kahkyin ai sha re,  atik anan shaga rim ai nre ai ngu tsun san lang da nga ai.

Ya aten hta gaw, Myen hpyen dap hte, Wa rawt malan hpyen hpung ni  a laprann hta kazawn mazum ai lam ni gaw prinem ai lam hku nga nga taw ai. Rai timung, Wa rawt malan hpung gaw, Myen ni shanhte a n’tsa hta, n’kaja ai hku lang ai gasi ni lang ai hpe pyi, hkam ai lam n’nga  ai hpe mu maram lu nga ai.

 

REF: RFA News

Ja Tawng Naw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here