KNU တပ္မဟာ ၂ ေဒသဘက္မွာ စစ္တပ္ရဲ ့လမ္းေဖာ္လုပ္ျခင္းေႀကာင့္ NCA-IDP မ်ားေပၚထကြ္လာ

0
876

KNU တပ္ဖဲြ ့နဲ ့ ျမန္မာစစ္တပ္တုိ ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ဴပ္ ခ်ဴပ္ဆုိျပီးေနာက္ KNU မွဦးေဆာင္၍ NCA လက္မွတ္ထုိးျပီး အဖဲြ ့ ၁၀ ဖဲြ ့နဲ ့အတူ ျမန္မာ စစ္တပ္၊ အစုိးရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မရွင္ NRPC တုိ ့နဲ ့ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတ ြ ့ဆုံျပီး၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ဖဲြ ့စည္းျပီး တတိယ အႀကိမ္ ပင္လုံညီလာခံထိတုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္လာနုိင္တာကုိ ေတ ြ ့ရပါတယ္။ လနြ္ခဲ့တဲ့ နွစ္က ရပ္တန္ ့ခဲ့တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆ ြး ေႏြး ပဲြ ေတ ြ လည္း မႀကာခင္မွာပဲ တရားဝင္ ျပန္စတင္လာနုိင္ပါတယ္။

ကရင္ျပည္နယ္ ေဒသ ေတ ြဘက္မွာ  အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လုပ္ျပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္း၊ တုိက္ပဲြ ေတ ြ မရွိသ ေလာက္နဲ သ ြား ေပမဲ ့ မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းေဖာက္တဲ့ ကိစၥနဲ ့ ပတ္သက္ျပီး တပ္မဟာ ၅ ဘက္မွာ ေတာ့ ေအာက္ေျခ အဆင့္ ထိေတ ြ ့တုိက္ပဲြ ျဖစ္ပ ြား ျပီး ထိခုိက္ ေသဆုံးမူ ေတ ြ ႀကဳံရပါတယ္။

မဟာဗ်ဴဟာ လမ္း ေဖာက္တဲ့ ကိစၥနဲ ့ပတ္သက္လုိ ့ စစ္ေဘးေရွာင္ အသစ္ေတ ြထပ္မံ ေပၚထကြ္လာပါတယ္။ အဲ့တာကုိ NCA-IDP အန္စီေအ စစ္ေဘးေရွာင္ လုိ ့ေခၚပါတယ္၊ ရ ြာသား ေတ ြ ၄၀၀ ေလာက္ရွိတယ္။ အခုေတာ့ ေျပာင္းသ ြားႀကပါျပီ။  NCA-IDP ကိစၥကုိ KNU အတငြ္းေရးမွဴး ဖဒုိ ေစာတာဒုိမွဴး မွ ေအာက္ပါအတုိင္းျေပာဆုိထားပါတယ္။

” တုိက္ပဲြက ေတာ့ တပ္မဟာ ၅ ( ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပနြ္ခရုိင္) တင္ မကပါဘူး၊ တပ္မဟာ ၃ ( ပဲခူးတုိင္း) မွာပါ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ ၂ လ ေလာက္အတငြ္းမွာပဲ စခန္းအသစ္ ၅ခု ထပ္ျပီးေတာ့ တုိးလာပါတယ္။ အဲဒါက တပ္မဟာ ၅မွာ လမ္းေဖာက္တဲ့ ကိစၥ ရပ္သ ြားျပီးေတာ့ တပ္မဟာ ၃ မွာ လမ္းေဖာက္တာ လုပ္ျပန္ေရာ။ အဲဒီလုိ ျပန္လုပ္တဲ့ အတကြ္ေႀကာင့္ က် ြန္ေတာ္တုိ ့ ေအာက္ေျခကလည္း အဲဒါကုိ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း လုပ္ရင္းနဲ ့ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ထိေတ ြ ့မူ ေလး ေတ ြ ႀကိဳႀကား ႀကဳိႀကားေတာ့ ျဖစ္တာရွိတယ္။  ဒါေပမယ့္ နွစ္ဖက္က ေတာ့ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း နဲ ့ထိန္းထားႀကပါတယ္။

အခု ေက်ာက္ႀကီးက ေန အ ေရွ ့ရုိးမ ေတာင္ေႀကာကုိတက္လုိက္ရင္ မူသယ္ဆုိတဲ့ လမ္းရွိတယ္။ မူသယ္က ေန ဆက္သ ြားရင္ တပ္မဟာ ၅ ဂငြ္ထဲ ဝင္သ ြားတယ္။ က် ြန္ေတာ္တုိ ့ တပ္မဟာ ၅ နဲ ့ တပ္မဟာ ၃ က KNU ရဲ ့ နယ္နမိတ္အရ ဆုိရင္  နယ္နမိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္ေနတယ္။  တပ္မဟာ ၃ ေက်ာ္သ ြားရင္ တပ္မဟာ ၅ ထဲ ေရာက္သ ြားတယ္။ ကားလမ္းေဖာ္ကတဲ့ ေနရာက တပ္မဟာ ၅ အထဲကုိ ေရာက္သ ြား တာေပါ ့။

အခုက ေတာ့ ေက်ာက္ႀကီးက ေန စထကြ္တာနဲ ့ ( ပဲခူးရုိးမ ) ေတာင္ေပၚ တက္တာနဲ ့ အဲဒီလမ္းမႀကီး ကုိ စျပီး သူတုိ ့က ျပန္လုပ္တယ္။ ျပန္လုပ္ေတာ ့က် ြန္ေတာ္တုိ ့NCA အရဆုိရင္လညး္ ေျပာရမယ္ ဆုိရင္ ဒါက ညွိနွဳိင္းေဆာင္ရ ြက္ရမယ္ဆုိတဲ့ အ ေျခခံရွိတယ္။ အဲဒါကုိ ညွိနွဳိင္းေဆာင္ရ ြက္မူ မရွိဘဲနဲ ့ အ ေႀကာင္းႀကားတဲ့ အဆင့္ေလာက္ပဲ ျဖစ္ေတာ့၊ အဲဒါကုိလည္း က် ြန္္ေတာ္တုိ ့ဘက္က ကန္ ့ကကြ္ထားတာ ရွိတယ္။

သူတို ့ဘက္က ဒါက ေတာ့ ဖံြ ့ျဖဳိးေရးကုိ အ ေျခခံျပီးလုပ္ပါတယ္ ေျပာတယ္။ ဖံြ ့ျဖိဳးေရးဆုိရင္ဒါက စစ္တပ္နဲ ့ မဆုိင္ဘူး၊ အစုိးရက လုပ္ရမွာ၊ အစုိးရ တကယ္ လုပ္တယ္ ဆုိရင္လညး္ ျပည္သူလူထုရဲ ့ သ ေဘာတူညီခ်က္နဲ ့ အထူးသျဖင့္ အပစ္ခတ္ ရပ္စဲေရး နယ္ေျမ ျဖစ္တဲ့ အတကြ္ေႀကာင့္ ေသခ်ာ ညွိနွဳိ္င္းတုိင္ပင္မူ ရွိဖုိ ့လုိ ပါတယ္။

လမ္းေဖာ္က္တဲ့ အတကြ္ေႀကာင့္ ပထမဆုံး နစ္နာမူက သူတုိ ့ေျမယာ ေတ ြ ေပါ့ေနာ္၊ ေဘးမွာ ရွိတဲ့ျခံေတ ြ ဘာေတ ြ ထုိးသ ြားတာ ျဖစ္ေပမယ့္ ေနာက္ပုိင္း နွစ္ဖက္က ဒီ ညွိနွဳိင္းနုိင္တဲ့ အ ေနအထားက မရ ေတာ့ ေနာက္ဆုံး ေအာက္ေျခမွာ တုိက္ခုိက္မူ ေလးေတ ြ နည္းနည္းပါးပါး ျဖစ္လာတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒါ သူတုိ ့ကုိ အခု NCA-IDP လုိ ့ေခၚ ေနႀကပါတယ္။ အဲ့ဒါ ျပီးခဲ့တဲ့ ၂ လ ေလာက္ကတည္းက ေက်ာက္ႀကီးေဒသ မူသယ္ဂငြ္မွာ ျဖစ္သ ြားတာ။ NCA-IDP ဆုိ ေတာ့ လည္း သိပ္ေတာ့ မ ေကာင္းဘူး ေပါ ့ေနာ္ ” စသည္ ျဖင့္ ေျပာဆုိ သ ြာ းပါတယ္။

Unicode Version

KNU တပ္ဖဲြ ့နဲ ့ ျမန္မာစစ္တပ္တုိ ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ဴပ္ ခ်ဴပ္ဆုိျပီးေနာက္ KNU မွဦးေဆာင္၍ NCA လက္မွတ္ထုိးျပီး အဖဲြ ့ ၁၀ ဖဲြ ့နဲ ့အတူ ျမန္မာ စစ္တပ္၊ အစုိးရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မရွင္ NRPC တုိ ့နဲ ့ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတ ြ ့ဆုံျပီး၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ဖဲြ ့စည္းျပီး တတိယ အႀကိမ္ ပင္လုံညီလာခံထိတုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္လာနုိင္တာကုိ ေတ ြ ့ရပါတယ္။ လနြ္ခဲ့တဲ့ နွစ္က ရပ္တန္ ့ခဲ့တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆ ြး ေႏြး ပဲြ ေတ ြ လည္း မႀကာခင္မွာပဲ တရားဝင္ ျပန္စတင္လာနုိင္ပါတယ္။

ကရင္ျပည္နယ္ ေဒသ ေတ ြဘက္မွာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လုပ္ျပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္း၊ တုိက္ပဲြ ေတ ြ မရွိသ ေလာက္နဲ သ ြား ေပမဲ ့ မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းေဖာက္တဲ့ ကိစၥနဲ ့ ပတ္သက္ျပီး တပ္မဟာ ၅ ဘက္မွာ ေတာ့ ေအာက္ေျခ အဆင့္ ထိေတ ြ ့တုိက္ပဲြ ျဖစ္ပ ြား ျပီး ထိခုိက္ ေသဆုံးမူ ေတ ြ ႀကဳံရပါတယ္။

မဟာဗ်ဴဟာ လမ္း ေဖာက္တဲ့ ကိစၥနဲ ့ပတ္သက္လုိ ့ စစ္ေဘးေရွာင္ အသစ္ေတ ြထပ္မံ ေပၚထကြ္လာပါတယ္။ အဲ့တာကုိ NCA-IDP အန္စီေအ စစ္ေဘးေရွာင္ လုိ ့ေခၚပါတယ္၊ ရ ြာသား ေတ ြ ၄၀၀ ေလာက္ရွိတယ္။ အခုေတာ့ ေျပာင္းသ ြားႀကပါျပီ။ NCA-IDP ကိစၥကုိ KNU အတငြ္းေရးမွဴး ဖဒုိ ေစာတာဒုိမွဴး မွ ေအာက္ပါအတုိင္းျေပာဆုိထားပါတယ္။

” တုိက္ပဲြက ေတာ့ တပ္မဟာ ၅ ( ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပနြ္ခရုိင္) တင္ မကပါဘူး၊ တပ္မဟာ ၃ ( ပဲခူးတုိင္း) မွာပါ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ ၂ လ ေလာက္အတငြ္းမွာပဲ စခန္းအသစ္ ၅ခု ထပ္ျပီးေတာ့ တုိးလာပါတယ္။ အဲဒါက တပ္မဟာ ၅မွာ လမ္းေဖာက္တဲ့ ကိစၥ ရပ္သ ြားျပီးေတာ့ တပ္မဟာ ၃ မွာ လမ္းေဖာက္တာ လုပ္ျပန္ေရာ။ အဲဒီလုိ ျပန္လုပ္တဲ့ အတကြ္ေႀကာင့္ က် ြန္ေတာ္တုိ ့ ေအာက္ေျခကလည္း အဲဒါကုိ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း လုပ္ရင္းနဲ ့ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ထိေတ ြ ့မူ ေလး ေတ ြ ႀကိဳႀကား ႀကဳိႀကားေတာ့ ျဖစ္တာရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ နွစ္ဖက္က ေတာ့ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း နဲ ့ထိန္းထားႀကပါတယ္။

အခု ေက်ာက္ႀကီးက ေန အ ေရွ ့ရုိးမ ေတာင္ေႀကာကုိတက္လုိက္ရင္ မူသယ္ဆုိတဲ့ လမ္းရွိတယ္။ မူသယ္က ေန ဆက္သ ြားရင္ တပ္မဟာ ၅ ဂငြ္ထဲ ဝင္သ ြားတယ္။ က် ြန္ေတာ္တုိ ့ တပ္မဟာ ၅ နဲ ့ တပ္မဟာ ၃ က KNU ရဲ ့ နယ္နမိတ္အရ ဆုိရင္ နယ္နမိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္ေနတယ္။ တပ္မဟာ ၃ ေက်ာ္သ ြားရင္ တပ္မဟာ ၅ ထဲ ေရာက္သ ြားတယ္။ ကားလမ္းေဖာ္ကတဲ့ ေနရာက တပ္မဟာ ၅ အထဲကုိ ေရာက္သ ြား တာေပါ ့။

အခုက ေတာ့ ေက်ာက္ႀကီးက ေန စထကြ္တာနဲ ့ ( ပဲခူးရုိးမ ) ေတာင္ေပၚ တက္တာနဲ ့ အဲဒီလမ္းမႀကီး ကုိ စျပီး သူတုိ ့က ျပန္လုပ္တယ္။ ျပန္လုပ္ေတာ ့က် ြန္ေတာ္တုိ ့NCA အရဆုိရင္လညး္ ေျပာရမယ္ ဆုိရင္ ဒါက ညွိနွဳိင္းေဆာင္ရ ြက္ရမယ္ဆုိတဲ့ အ ေျခခံရွိတယ္။ အဲဒါကုိ ညွိနွဳိင္းေဆာင္ရ ြက္မူ မရွိဘဲနဲ ့ အ ေႀကာင္းႀကားတဲ့ အဆင့္ေလာက္ပဲ ျဖစ္ေတာ့၊ အဲဒါကုိလည္း က် ြန္္ေတာ္တုိ ့ဘက္က ကန္ ့ကကြ္ထားတာ ရွိတယ္။

သူတို ့ဘက္က ဒါက ေတာ့ ဖံြ ့ျဖဳိးေရးကုိ အ ေျခခံျပီးလုပ္ပါတယ္ ေျပာတယ္။ ဖံြ ့ျဖိဳးေရးဆုိရင္ဒါက စစ္တပ္နဲ ့ မဆုိင္ဘူး၊ အစုိးရက လုပ္ရမွာ၊ အစုိးရ တကယ္ လုပ္တယ္ ဆုိရင္လညး္ ျပည္သူလူထုရဲ ့ သ ေဘာတူညီခ်က္နဲ ့ အထူးသျဖင့္ အပစ္ခတ္ ရပ္စဲေရး နယ္ေျမ ျဖစ္တဲ့ အတကြ္ေႀကာင့္ ေသခ်ာ ညွိနွဳိ္င္းတုိင္ပင္မူ ရွိဖုိ ့လုိ ပါတယ္။

လမ္းေဖာ္က္တဲ့ အတကြ္ေႀကာင့္ ပထမဆုံး နစ္နာမူက သူတုိ ့ေျမယာ ေတ ြ ေပါ့ေနာ္၊ ေဘးမွာ ရွိတဲ့ျခံေတ ြ ဘာေတ ြ ထုိးသ ြားတာ ျဖစ္ေပမယ့္ ေနာက္ပုိင္း နွစ္ဖက္က ဒီ ညွိနွဳိင္းနုိင္တဲ့ အ ေနအထားက မရ ေတာ့ ေနာက္ဆုံး ေအာက္ေျခမွာ တုိက္ခုိက္မူ ေလးေတ ြ နည္းနည္းပါးပါး ျဖစ္လာတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒါ သူတုိ ့ကုိ အခု NCA-IDP လုိ ့ေခၚ ေနႀကပါတယ္။ အဲ့ဒါ ျပီးခဲ့တဲ့ ၂ လ ေလာက္ကတည္းက ေက်ာက္ႀကီးေဒသ မူသယ္ဂငြ္မွာ ျဖစ္သ ြားတာ။ NCA-IDP ဆုိ ေတာ့ လည္း သိပ္ေတာ့ မ ေကာင္းဘူး ေပါ ့ေနာ္ ” စသည္ ျဖင့္ ေျပာဆုိ သ ြာ းပါတယ္။

REF: Irrawaddy, KHRG

JTN

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here