KIO Ginjaw Komiti Tingnyang Up Du Daju Jum Nban La a 2019 Shaning Ninghpaw Shakram Mungga

0
538

Wunpawng Mugndan Shanglawt Hpung Ginjaw komiti tingnyang up Du Daju Jum Nban La a 2019 shaning ninghpaw shakram mungga hta, anhte Wunpawng myu sha ni a shawng lam masa ni hte seng nna grai n’gun lu hpa tsun shaga da majaw, a myu sha ni yawng chye ging n’ngai. Du Daju Jum a mungga kaw nna nkau mi hpe tang madun dat ai.

Myen Asuya Hte Seng Ai Lam
Myen Mungdan Asuya hte Myen mung hpyen dap mung shi a akyu amyat hpe sha madung maju jung galaw nga ai majaw, mungdan masha ni yakhkak jamjau, matsan chyaren re, hkrit kajawng let nga ra n’htawm, mungkan n’tsa manghkang law dik a mungdan byin tai nga sai re.

Simsa lam hte seng ai
Myen mungdan a simsa lam hpe mungkan de ndau hkra galaw shakut masu nga ai raitim, tengman tara rap ra ai, myit hpraw saa ai lai sat lai sa nlawm ai re majaw, mungdan ngwi pyaw simsa na matu mahtai kaja n lu ai. Masha jahpan n law ai bum nga msha ni hpe garan ginhka da n’htawm, masha jahpan law ai amyu a lawu e tawn da mayu ai myit jasat chyung nga sai re majaw, maren mara re ai mungmasa bawngban lam paw pru wa na n mai byin ai. Dai re ai majaw mungdan dinghku majan grau grau sawng wa n’htawm, mungchying mungshawa ni jamjau mayak manghkang hkurm hkra nga ra ai re.

KIO A Myit Jasat
Kaning re ai mayak manghkang ni hkrum katut nga tim, Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung gaw amyu mungdan lawt lu n’htawm, simsa ngwi pyaw rawt galu kaba ai amyu mungdan de shadu wa lu hkra myit galu let mungmasa mahkrun tam, ladat shaw shakut nga ai hpe chye na shangun dat nngai. Mungchying mungshawa ni yawng KIO a mungmasa bungli shagu hta kanawng n-gun jaw shang lawm ai rai yang chyu sha, anthe myit mada ai pandung de du lu wa na rai nga ai………

REF: Shawng Lam Shi Sawk
Ja Tawng Naw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here