Kayah Laili Laika Hte Htung Hking Hpung Hpe Madi Shadaw Na Gumhpraw Hpe Awng San A Hkrang Bung Sumla Galaw Ai Hta Jai Lang Kau

0
344

2019 ning February shata praw 2 ya shaloi hta, Du Daju Awng San a hkrang sumla hpe Kayah mungdaw Loi Kaw muklum Gan-da-hay-wun mung shawa nampan sun hta jun wa ai shaloi, Awng San a hkrang sumla hpe n ra sharawng ai lam hpe Karenni ramma hpung kaw nna woi awn ninghkap shawa n’gun madun ai hpe chye lu ai.

Awng San a hkrang bung sumla hpe galaw wa ai shaloi, Kayah mungdaw amyu bawsang ni a laili laika hte htung hking hpung ni hpe madi shadaw na gumhpraw kaw nna jai lang ya ai majaw, grai myit npyaw ai hpe Mawchi bumlang bawngring hpung a ningbaw Saw Sar kaba Rubi kawn tsun wa sai.

“ Ndai zawn amyu bawsang ni a laili laika hte htunghking hpung ni hpe garum na gumhpraw hpe hkrang bung sumla kaw wa jai lang kau ai majaw anhte ni a ahkaw ahkang hkrat sum mat sai,” ngu nna tsun sai.

“Awng San a hkrang bung sumla hpe jun ai shara gaw, mung shawa hte seng ai lamu ga re ai majaw, amyu bawsang ni yawng a myit hkrum ai lam hpe la ra ai, ya ninghkap ai Karenni ramma ni gaw, moi Awng San Suu Kyi ra lata poi hta mae bang na matu tsun jahpra ai hkrum lam hta, jawm madi shadaw garum ai ni re,” ngu nna matut tsun wa sai.

Awng San a hkrang bung sumla hpe Jun wa ai lam hte seng nna, 2018 ning July shata, 2019 ning Feb shata hta NLD rung shawng kaw shara la nna shawa n’gun madun ai lam ni, Asuya rapdaw rung hkan shawa n’gun ai lam ni 4 lang daram galaw wa ai shaloi, lit nga ai balik dap ni hku nna, Karenni ramma hpa-awn marai 4 hte shawng lawm ai ramma 51 hpe, tara masa lam 505 (b) (c), 19, 20 ni hte tara jeyang ai lam galaw da sai.

Ndai lam hte seng nna, Karenni ramma ni hku nna February shata 12 ya shani hta Yangon mare hta kalang bai shawa n’gun madun ai lam hpe galaw sa mat na hpe chye lu ai.

REF: Union of Karenni State Youth , DVB
Ja Tawng Naw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here