KACHIN NINGBAW NINGLA NI HPANG DE LAJIN DAT

0
585

Kachin Baptist Convention ( KBC ) a Ningbaw Rev. Dr. Hkalam Samson hku nna 2018 ning Nov shata 13 ya shana daw daram hta shi a Facebook account kaw nna,  Kachin Ningbaw Ningla ni hpang de lajin dat ai ga matsun langai hpe ka mara ai hpe chye lu ai.  Dai ga yan gaw:

Myen Mung shanglawt lu ai hpang mungdan ginchyum chyat mat ai ten anhte Kachin ningbaw ningla ni nau myitsu mat ai majaw daini ndai zawn jamjau nga saga ai.

■Myen mungdan hpe lahkawng lang naw bai asak jahkrung ya nhtawm anhte myu sha ni matut jamjau na hpe gaw hkum galaw manu law, lajin dat ai.

Sara kaba a matsun ga gaw, Jinghpaw mungdaw Laiza Muklum kaw galaw nga ai 2 lang na Amyu Sha lam masan bawng ban hpawng hte ang taw ai majaw, ndai zuphpawng hta na Kachin ningbaw ningla ni hpe lajin ai ngu hpe mung mai maram nga ai.

2 Lang na Amyu Sha Lam Masan Bawng ban hpawng                                                                                                  ————————————————————–

2 lang na Amyu sha lam masan bawng ban hpawng gaw 2018 ning Nov 13 ya shani hta galaw ngut sai, zuphpawng hta lamu ga hte seng policy, sut nhprang rai hte seng ai policy ni hpe shagrin da lu sai lam hpe mung chye lu nna, myu shayi hte seng ai policy hpe mung matut lajang sa wa  na matu myit hkrum sai.

Dai sha n’ga sumtang tang madun ai lam ni, IDPs ai hte seng ai lam ni, Myen ni a hpyen dap langai sha tai na lam ni, Munghpawm Myen mungdan kaw nna garan n’pru na ngu ai mung masa hte seng ai lam kaba ni hpe bawng ban  ai  hpe  mung chye lu ai.

Myen Mung Masa Mayak                                                                                                                                                —————————–

Maga mi hku bai yu ga nga jang, ndai aten hta, Myen mung a mung masa grai yak nga ai aten de du nga ai, NCA ta masat htu dai ai, KNU hte RCSS ni hku nna, NCA a lam gaw ningra ai lam ni nga wa ai majaw, NCA hte seng ai zuhpawng ni hpe grai nlung ai sha gang hkring da na matu ndau wa sai. Dai sha n’ga mungkan hku nna  mung, Rohingya, Kachin hte Sam ni ntsa Genocide hte War Crime tawt lai ai majaw, Myen hpyen du ni hpe ICC de ahkyak la na lajang nga ai majaw, Myen mung a mung masa gaw grai yak ai ten du nga sai.

Mung Masa Nhkye Na                                                                                                                                                      ————————–

Dai hpe atsawm yu maram nna, Kachin myu sha ni hpe jaw ai mung masa hte woi awn sa lu na matu Kachin Ningbaw ningla ni hpe Sara Kaba hku nna,  lajin ai lam re ngu mu mada ai. Tsun ga nga jang yak nga ai Myen hpe anhte kalang bai nhkye hkrup na matu  lajin Sai hku re.

Matsing: Ndai shiga gaw Sara kaba Rev. Dr. Hkalam Samson  a lajin ai ga hpe hta la nna, byin nga ai mung masa ni hpe lakap nna kalang bai ka jahpra ai majaw, dut dang ra ai lam ni nga wa jang laika ka ai wa hta sha lit nga ai.

 

REF:  Rev. Dr. Hkalam Samson, Shawng Lam shiga

Ja Tawng Naw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here