Gap Hkat Jahkring Ai Ndau Ngut Ai Hpang 3 Ya hta, TNLA Hte Majan Byin

0
350

2018 ning Dec shata 23 ya jahpawt ten hta, Dingdung Sammung, Kutkai buga Ja Maw mare hta TNLA ni shara la ai de, Myen hpyen dap Hka-ma-ya 219 ni yan lung wa ai majaw gasat gala byin ai shiga na lu ai.

“ TNLA ni gaw, mi kaw nna nga ai shara re, shan hte gaw mare hte mai mi daram tsan ai hta nga ai, Myen hpyen dap ni yan lung ai majaw, TNLA ni hkap gap ai, gap ai aten gaw jahkring sha re, Myen ni bai htingnut mat wa ai, TNLA ni mung yen mat wa ai majaw, mare buga hta hkra machyi ai lam gaw nbyin ai,” ngu nna buga mare masha langai tsun ai.

TNLA ni tsun ai gaw, shan hte a dap nga ai de, Myen hpyen ni yan lung wa ai majaw, ndai zawn majan byin ai ngu shiga shana da ai.

2018 ning December shta 21 ya hta, Myen hpyen dap kaw nna, April shta htum hkra gap hkat jahkring na hpe ndau shana ngut ai hpang, 3 ya na ai hte majan byin ai hpe chye lu ai.

Myen ni a gap hkat jahkring ai ladat gaw, Kaja wa nan simsa lam lu na hta laga yaw shada ai lam ni, nga ngai ai. NCA masa yak wa ai hta, KNU hte RCSS ni NCA hpe bai maram masam ai lam galaw wa ai majaw, Dingdung rawt malan hpung ni hpe NCA hta lawm hkra lajang wa nna, rawt malan hpung shada da shengmawng shenghkang byin shangun mayu ai masa mung mai byin ai.

Dai hta grau ai gaw, laga rawt malan hpung ni hpe majan gasat ai jakring da nna, AA ni hpe Rahking mungdaw kaw nna atsai awai shamyit kau mayu ai masa mung, mai byin ai lam hpe r tang madun dat ai.

REF: RFA
Ja Tawng Naw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here