Donald Trump A Mungdan Htawt Sit Shang Hkrang Tara Shayak Ai Majaw Myen Mung Tsinyam Ni USA Shang Na Yak

0
485

2019 ning April praw 1 ya shani hta, USA Gumsan magam Donald Trump hku nna American mungdan de htawt sit shang wa na tsinyam ni hte bu htawt shang ai masha ni hte seng nna, ritkawp tara shaja ra ai lam hpe Gumsan magam wa n’ta hta shi laika sara ni hte hkrum ai shaloi tsun shaga wa sai hpe chye lu ai.

“ American mungdan hta mungchying masha tai ngut sai mai gan masha ni hku nna, shanhte a mungdan hta ngam nga ai dum n’ta masha ni hpe USA de bai htawt sit shang wa na hte seng ai lamang ni, mung masa shingbyin ahkang hpyi ai lam ni, Jarit kawn lagu shang wa ai ni hpe rim nna mungdan kata hta bai dat ya ai lam ni, Mungdan hta htawt sit shang wa ai lam hta loi ai hku dawdan ya ai tara agyi ni hte, DV gam chyam lamang ni hpe American rapdaw kawn lawan ahkyak la ra sai, dai lam ni hpe ngai galaw jang gaw minutes 45 daram hte mai ngut ai ngu,” American Gumsan magam Donald Trump hku nna tsun shaga wa sai.

Obama prat shaloi, laning mi hta tsinyam masha 70,000 hte 80,000 daram la ai, Obama a jahtum shaning hta 110,000 daram la na lajang wa sai. Dai shaning hta Trump lung wa ai shaloi, 110,000 la ai kaw nna, 55,000 de shayawm dat sai. Maning gaw 45,000 de bai shayawm dat nna, dai ning hta gaw 30,000 jan de kalang bai shayawm wa sai. Dai majaw American mungdan de Myen mung na tsinyam ni du wa ai grai n law mat wa sai. Maning gaw Myen mung tsinyam marai 3,300 sha USA de shang na ahkang lu sai.

American asuya a Maigan mung hkringmang rung a jahpan hpe yu jang, 2018 ning October 1 ya kawn 2019 ning March 31 ya lapran hta, American mungdan de htawt sit shang wa ai tsinyam 12,151 hpe yu jang, Congo Democratic mungdan kawn 48% daram shang wa ai, Myen mung tsinyam ni 17% hte Ukraine mungdan kawn nna 13% shang wa ai hpe chye lu ai.

REF: Aljazeera, VOA
Ja Tawng Naw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here