Britain Hkringmang Daju Theresa May Madi Shadaw Mae 19 Jan Hte Dang

0
261

Britain Asuya hpe kam mai ai lam n’nga hpe ninghkap labor party gaw, rapdaw hta tang maudn nna ra lata mae la ai shaloi, ya woi awn nga ai Theresa May Asuya hu nna dang mat ai lam hpe chye lu ai.

Rapdaw amat ni hku nna mae jaw wa ai hta, Britain Asuya hpe madi shadaw mae 325 lu nna, ninghkap ai mae 306 jaw wa sai.

Britain mungdan gaw Munghpawng Europa (EU) hpung kaw nna pru na matu EU hte Theresa May ni myithkrum da ai lam Brexit hpe, Britain rapdaw kaw mae garan ai shaloi, 2019 January shata praw 15 ya hta, nhkap la na hku malawng myithkrum mae jaw sai.

Ra lata Mae Mahtai Hti Nga Yang

Dai zawn byin ngut ai hpang, ninghkap hpung Labor party kawn Hkringmang daju hpe kam mai ai lam n’ng ai hte seng nna rapdaw hta tang madun nna, mae garan ai lam hpe galaw sa wa ai hku re.

Asuya hpe Kam mai ai lam n’nga ai lam mae garan ai hta, dang ngut ai hpang, Hkringmang dau Theresa May hku nna, laga party kaw nna ningbaw ni hte bawngban jahkrum nna, rapdaw amat ni madi shadaw mai na Brexit myit hkrum lam hpe lajang mat na re ngu tsun wa sai.

Ninghkap hpung a ningbaw Corbyn gaw, rapdaw kata ai myit hkrum ai lam grai n’nga ai laman, EU hte myit hkrum ai lam n’la shi ai sha, pru na lam hpe yen ra na re ngu tsun wa sai.

Teresa May Rapdaw hta ga shaga nga yang

Britain mungdan masha ni hku nna EU kaw nna pru na hte seng nna 2016 ning June shata 23 ya shani hta mae jaw wa ai shaloi, EU kaw nna garan pru na mae 51.89% lu nna, EU hte rau nga na gaw 48.11% hte garan pru na awng dang mat wa sai hpe chye lu ai.

REF: BBC, Aljazeera
Ja Tawng Naw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here