AA Rawt Malan Hpung Hpe Kasu Kabrawng Shamyit Majan Gasat Na Gumsan Magam Rung Matsun

0
310

Dai shiga sanglang hpang hta, “Rahkaing Rawt malan hpung AA hpe kasu kabrawng shamyit ai hpyen gasat masa lajang lu na matu Myen mung gumsan magam rung kawn matsun shana da sai lam hpe,” tsun shaga ahkang lu ai U Zaw Htay hku nna tsun ai hpe chye lu ai.

“ AA hpe san mayu ai, hpa rai nna ndai hku galaw nga ai ta, simsa lam hte seng nna bawngban mayu jang, anhte Simsa lam komishin ni shaga da sai hku re. Bai nna, AA hpe madi shadaw ai Rahkaing amyu sha ni hpe tsun mayu ai gaw, AA a majaw Rahkaing mungdaw hta kaja ai lam hte n’kaja ai lam, gara mahtang grau law ai hpe maram yu ra sai. Dai hta n’ga, dan dan leng leng tsun mayu ai gaw, AA hpe lam amyu myu hku nna madi shadaw nga ai lam ni hpe jahkring ra na re,” ngu nna matut tsun wa sai.

Bangladesh Mungdan hta AA hpyen dap 2 hte, ARSA hpyen dap 3 nga majaw, Bangladesh hpyen dap sumtsan salang rung hpe Myen hpyen dap hku nna hkum shadang ai lam galaw da ai hpe, shiga sanglang hpawng hta tsun shaga sanglang wa sai.

REF: DVB, Myen Mung Gumsan Magam Rung
Ja Tawng Naw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here