2008 Ning Gawda Ai Tara Gram lajang Na Hte Seng Nna Ningbaw Ni A Ningmu Nkau

0
359

NLD party ni Mungdan a uphkang aya lu ai masum ning daram na wa ai hpang, Mung hpawm rapdaw hta 2008 ning gawda ai tara hpe gram lajang na hte seng nna, galaw hpang wa ai kaw nna, mungdan kata hta grai tsun jahta ai ginjam langi tai wa sai, dai hte seng nna, mungdan hte amyu sha ningbaw n’kau mi tsun shaga da ai lam hpe bai tang madun dat ai.

Myen Dap-awn Daju Min Awng Hlaing a ningmu
2019 Ning February shata 14 ya shani hta Myen Hpyen Dap Dap-awn Daju Min Awng Hlaing hte Japan Asahi Shimbun shiga dap hte san htai ai lamang galaw ai shaloi, 2008 ning gawda ai tara hpe gram na matu masa lam hku nna myit hkrum tim, shi a lachyum madung hpe n mai hkra ai hpe tsun shaga wa sai.

“ Gawda ai tara hpe gram na hte seng nna, ngai jahkring hkring tsun ai lam ni nga ai, n’kau tara ni hpe gram lajang ra ai aten du wa jang, gram ai lam hpe galaw na re, gram na matu mung Daw kaba 12 hta lawm ai masa lam hte maren sha galaw lu jang kaja ai , grau nna tang du na,” ngu tsun wa sai.

Gumsan Magam Usa U Thein Sein a ning mu

“2008 ning Gawda ai tara hpe gram na matu gaw, rapdaw kaw nna amat ni hte sha gaw n’hkum tsup na re, tara kasa ni hte amyu bawsang dat kasa ni ma shang lawm ging ai” ngu Mandalay ginwang kaba Amarapura bunggyi jawng hta USPD na salang langai hpe tsun wa ai hta, shiga dap hku nna bai mara wa ai.

“ 16 ning daram aten la nna ka lajang, bawngban, jahkrum wa ai, kaja wa bai gram mayu jang rapdaw dat kasa hte gaw n’hkum tsup na re, rapdaw kata hta tara kasa marai kade daram lawm na ta? Anhte ni ka lajang wa ai shaloi marai 1000 jan hte bawngbawn jahkrum wa ai re……………….”

“….. Mung dan hpe kaja wa kaja shangun mayu n’na gram lajang na nga jang, Amyu sha rapdaw bawngban hpawng na wuhpung ni hpe bai saw shaga ra na re, dai sha n’ga NCA ha ta masat htu da sai wuhpung ni ma shang lawm shangun jang she, kaja hkum tsup ai gram lajang ai lam ni byin wa na re,” ngu tsun da nga ai hpe chye lu ai

Du Daju Sumlut Gun Maw a ning mu
“ Anhte hpyi nga ai gaw anhte lagaw anhte tsap lu ai tinang a gam maka tinag dawdan lu ai, Jet ai Munghpawm hta maren mara akang aya lu ai hpe hpyi ai, ndai nlu jang anhte myit ndik na re…. KIO hku nna, 2008 gawda ai tara hpe n ra sharawng ai, …………… KIO a yaw shada ai lam gaw gawda ai tara hpe gram na matu nre, ra lata poi shang na matu nre “ ngu Laiza Muklum kaw galaw ai masa lam sanglang dan ai zuphpawng hta tsun shaga wa sai.

Myen mung galai shai lu na matu, gawda ai tara hpe gram wa ra ai hta, Myen hpyen dap ni kade daram shang lawm lu na lam ni, NLD ni rapdaw kata hte shinggan hta shawa hpe kade daram lu jasu nna galaw lajang wa lu na hte, anhte Wunpawng myu sha ni yaw shada ai lam ni hte gara hku byin wa na hpe gaw, sawn shapraw n mai ai, ahkyak ai masa lami langai rai nga ai hpe tang madun dat ai.

REF: Shawng Lam shi sawk, DVB, Irrawaddy
Ja Tawng Naw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here