2 Lang Na Amyu Sha Lam Masan Bawng Ban Zuphpawng Hpang Sai

0
387

2 lang  na amyu sha lam masan bawng ban zuphpawng kaba hpe Jinghpaw mungdaw Laiza Muklum  hta 2018 Nov 8 ya kawn 13 ya laman galaw na hpe chye lu ai.

2 lang na amyu sha lam masan bawng ban zuphpawng hta gabaw kaba 5 hpe bawng ban mat wa na re. Dai ni gaw:

  1. Mung masa lam
  2. Mung shawa magawp maga lam
  3. Sut masa lam
  4. Shinggyim wuhpung wuhpawng masa lam hte
  5. Wunpawng Amyu sha htunghking masa lam ni hpe ahkyak tawn da nna zuphpawng galaw mat na hpe chye lu ai.

Ndai zuphpawng hta, Mungdan kata na ningbaw ningla ni hte mungdan shinggan na ningbaw ningla dat kasa ni hkurm zup nna , Wunpawng amyu sha ni a byin nga ai masa lam ni hpe san san lang lang galaw jahkrum mat na hpe shiga lu la ai.

Myu sha ningbaw ningla yawng ngwi pyaw hkam kaja let Myu sha shawng lam hpe atsawm bawng ban lu u ga.

REF: Shawng Lam shiga

Ja Tawng Naw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here