၂၀၂၀ မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရ ေအာင္ သံဓိဌာန္ခ်ထားတဲ့ တပ္ခ်ဴပ္ႀကီးရဲ ့စကား မွန္ နုိင္သလား ?

0
924

၂၀၁၉ ဇူလုိင္လ ၂၃ ရက္ေန ့ေနျပည္ေတာ္ရွိ တပ္မ ေတာ္စစ္သမုိင္းျပတုိက္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပ ြဲမွာ၊ ၂၀၂၀ ခုနွစ္ေရာက္တဲ့အခါ  ျပည္သူလူထုလက္ဝယ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရ ေအာင္ သံဓိဌာန္ခ်ထားတယ္ လုိ ့တပ္မ ေတာ္ ကာက ြယ္ ေရး ဦးစီးခ်ဴပ္ မင္းေအာင္လွဳိင္ေျပာတဲ့ စကားနဲ ့ပတ္သက္ျပီး ဧရာဝတီသတင္းေထာက္ က ေမးျမန္းတဲ့အခါ တပ္မ ေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ႀကားေရး အတ ြင္းေရးမွဴးဗုိလ္မွဴးခ်ဴပ္ေဇာ္မင္းထ ြန္းက ျပန္ ျေပာတဲ့အထဲက အခ်က္အခ်ဳိ ့ကုိ ျပန္ေဖာ္ျပ ေပးလုိက္ပါတယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိျပန္ႀကည့္ရင္ ဘယ္တုန္းကမွ မရွိခဲ့ဘူးတဲ့ အရာက ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန ့မွာ စစ္တုိင္း၅ခုကုိ အျပစ္အခတ္တုိက္ခုိက္မူ ရပ္စဲေရးနဲ ့ထာဝရျငိမး္ခ်မ္းေရးထုတ္ျပန္ခ်က္ ကုိထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္၊ ၄ လတာ အျပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး၊ ျပီးေတာ့ ေနာက္ ထပ္ ၂ လ၊ အခု ေနာက္ထပ္ ၂လ ေဆာင္ရ ြက္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္၊              က ြ်န္ေတာ္တုိ ့ရ ဲ ့ရည္မွန္းခ်က္ကုိ လက္ေတ ြ ့အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ျပဖုိ ့အတ ြက္ အျပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။  ၃ ႀကိမ္ေျမာက္သက္ေသျပျပီးျဖစ္ပါတယ္၊ ျဖစ္လာတဲ့အရာကုိ ျပည္သူလူထု၊တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ EAO ေတ ြက လုိက္ပါေဆာင္ရ ြက္ဖုိ ့လုိပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတ ြမွာ ျပည္သူလူထုေတ ြလုိက္ပါေဆာင္ရ ြက္ဖုိ ့လုိပါတယ္၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတ ြ အင္တုိင္အားတုိက္ ပါဝင္ဖုိ ့တုိက္တ ြန္းေပးဖုိ ့လုိပါတယ္။ စသည္ျဖင့္ တပ္မ ေတာ္ရဲ ့သံဓိဌာန္ကုိ ေဖာ္ျပသ ြားပါတယ္။

ဒီအခ်က္ပါ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ကုိ ႀကည့္တဲ့အခါ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ ့ပတ္သက္လုိ ့၂၀၂၀ မွာရဖုိ ့ေမွ်ာ္လင့္တဲ့အရာ သံဓိဌာန္ခ်ထားတဲ့အခ်က္က လက္ေတ ြ မဆန္တာကုိ ျမင္ေတ ြ ့ေနရပါတယ္၊  အျပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သက္ေသျပခဲ့တဲ့ ၃ ႀကိမ္စလုံးကလဲ့ အဓိက AA ကုိ အျမစ္ျပဳတ္ ေခ်မွဴန္းနိင္ဖို ့အတ ြက္ က်န္တဲ့ စစ္တုိင္း ၅ တုိင္းကုိ ့ေခတၱရပ္ထားတဲ ့အဓိပၸာယ္ဘဲ ေပၚလ ြင္္ေနပါတယ္။

ထုိ ့အျပင္ လက္မွတ္မထုိးေသးတဲ့ ေျမာက္ပုိင္းေတာ္လွန္ေရးအဖ ြဲ ့ေတ ြနဲ ့ Bilateral စထုိးနိင္ဖုိ ့တပ္မ ေတာ္ရဲ ့မူႀကမ္းေတ ြကို ႀကည့္တဲ့အခါ၊ ေစ့စပ္ညွိနုိင္းေရးနဲ ့ အ ေျဖရွာေရးထက္၊ ေဆ ြးေႏြးဖုိ  ့ခက္ခဲတဲ့အခ်က္ေတ ြကို ပုိျပီးတင္ျပထားျပီး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးထက္ အလုံးစုံလက္နက္ခ် ေရးကုိသာ ဦးတည္ထားတာ ျဖစ္တဲ့အတ ြက္၊ တပ္ခ်ဴပ္ႀကီးေဖာ္ျပထားတဲ့ ၂၀၂၀ မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရနုိင္ဖုိ ့ဆုိတာစိတ္ကူးယာဥ္ေနတဲ့ အျဖစ္နဲ ့တူေန ေႀကာင္း တင္ျပလုိ္က္ပါတယ္။

REF: တပ္မ ေတာ္သတင္းစာရွင္းလင္းပ ြဲ

JTN

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here