ျမန္မာ့တပ္ မ ေတာ္ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္ မ်ားကုိ စတင္ အ ေရးယူ

0
694

အ ေမရိကန္ နိုိင္ငံ U.S Department of Sate ရဲ ့ေျပာေရးဆုိခ ြင့္ ရွိသူမွ ျမန္မာနုိင္ငံတ ြင္ ဆုိးရ ြား စ ြာ လူ ့အခ ြင္ ့အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မူ ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာ ့တပ္မ ေတာ္ ထိပ္ပုိင္း ေခါင္းေဆာင္ အရာရွိ ဗုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီး ေလးေယာက္ကုိ ပိတ္ဆုိ ့အ ေရးယူုလုိက္ေႀကာင္း ၂၀၁၉နွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၆ ရက္ေန ့တ ြင္ ေႀကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ရုိဟင္ဂ်ာ မ ြတ္ဆလင္ ေတ ြ အ ေပၚ လူ ့အခ ြင့္အ ေရး ခ်ဳိးေဖာက္မူ ေတ ြနဲ ့ လူမ်ဳိးစု သန္ ့စင္ေရး ျပဳလုပ္ျခင္းနဲ ့ပတ္သက္ျပီး စ ြပ္စ ြဲ အ ေရးယူလုိက္ျခင္း ျဖစ္ ပါတယ္။

အ ေရးယူခံရတဲ ့ျမန္မာ့ တပ္မ ေတာ္မွ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္ ၄ ေယာက္မွာ – စစ္ဦးစီးခ်ဴပ္ ဗုိလ္ခ်ဴပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လွဳိင္

ဒုစစ္ဦးခ်ဴပ္ ဗုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီး စုိးဝင္း

ဗုိလ္ခ်ဴပ္ သန္းဦး

ဗုိလ္ခ်ဴပ္ ေအာင္ေအာင္ တုိ ့ျဖစ္ႀကသည္။

အခုလုပ္ရပ္ဟာ ျမန္မာ့တပ္မ ေတာ္က ထိပ္တန္းအရာရွိႀကီးေတ ြ အ ေပၚ နုိင္ငံတစ္နုိင္ငံက အ ေရးယူျပလုိက္တဲ့ ပထမဆုံး နမူနာလုပ္ရပ္ပဲလုိ ့ အ ေမရိကန္ နုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မုိက္ပ ြန္ေပယုိက ေျပာပါတယ္။

ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ တရားလက္လ ြတ္သတ္ျဖတ္မူေတ ြ အပါအဝင္ က်ဴးလ ြန္ ခဲ ့တဲ ့ ရာ ဇဝတ္ မူ ေတ ြ အတ ြက္ အခု အ ေရးယူခံရတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီးေတ ြမွာ တာဝန္ရွိတယ္ လုိ ့ သူက ဆုိ ပါတယ္။

အ ေရးယူ ခံရတဲ ့ တပ္မ ေတာ္ မွ တာဝန္ ရွိတဲ ့သူေတ ြကုိ မည္ကဲ့သုိ ့ပုံစံ အားျဖင့္

အ ေရးသ ြားမဲ ့ အ ေသး စိတ္ အခ်က္ အလက္ ကုိ ေတာ့ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိ ေသးပါဘူး။

ကုိးကား – US Department of State, BBC

JTN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here