ေျခဥ ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ ေဆ ြးေႏြး ပဲြ အ ေျပာင္း အလဲ

0
562

၂၀၁၉ ခုနွစ္ ဇူလုိင္လ ၃၀ ရက္ေန ့မွာ ဖဲြ ့စည္းအုပ္ခ်ဴပ္ပုံ အ ေျခခံဥပ ေဒ ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ ့ အစီရင္ခံစာကုိ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၇ ဦးေဆ ြးေႏ ြး ခဲ ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီအထဲကမွ ထူးျခားတဲ့ အ ေႀကာင္းအရာ အခ်ဳိ ့ကုိေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

ထူးျခားခ်က္ တစ္ခုက တပ္မ ေတာ္ သား ကုိယ္စားလွယ္ ၇၈ ဦးအပါအဝင္ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၀၀ ေက်ာ္က ပါဝင္ေဆ ြးေႏြး ဖုိ ့အမည္စာရင္း ေပးထားေပမယ့္ တပ္မ ေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ေတ ြက ေဆ ြးေႏြးဖုိ ့ ရုပ္သိိမ္းသ ြားပါတယ္။ အဲ့ဒါနဲ ့ပတ္သက္လုိ ့ ဘာေႀကာင့္ရုပ္သိမ္းရတဲ့ အ ေႀကာင္းရင္းကုိ  ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပမဲ့ တာဝန္ရွိသူ ဗုိ္လ္မွဴးခ်ဴပ္ေမာင္ေမာင္မွ  ေရွ ့ဆက္ လုပ္ေဆာင္သ ြားဖုိ ့အတ ြက္ ျပင္ဆင္ထားျပီးျဖစ္တယ္။ ဆက္ႀကည့္ေနႀကပါ လုိ္ ့ေျပာထားပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္ က်န္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၄၇ ေယာက္ကဘဲ ပါဝင္ေဆ ြးေႏြးသ ြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

NLD ပါတီနဲ ့အ ေနနဲ ့ လႊတ္ေတာ္ထဲက တပ္မ ေတာ္သားမ်ားပါဝင္မူရာခုိင္နွဴန္းကုိ ေလွ်ာခ်ဖုိ ့အဆုိျပဳထားျပီး၊ ရခုိင္အမ်ဳိးသား ပါတီအခ်ဳိ ့က ေတာ့ လုံးဝမပါဝင္ဖုိ ့အဆုိျပဳထားပါတယ္။

ဒါေမမဲ့ ႀကံခုိင္ေရးပါတီမွ မင္းကင္းျမိဳ ့နယ္၊ ျပည္သူ ့လႊေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ျမင့္က ေတာ့ လႊတ္ေတာ္အတ ြင္းမွာ တပ္မ ေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ ေလ်ွာ့ခ်ဖုိ ့မျဖစ္နုိင္ေႀကာင္းနဲ ့၊ လက္ရွိ ၂၅ ရာခုိင္နွဳန္း က ေန ၅၀ ရာခုိင္နွဴန္းအထိ တုိးျမင့္သင့္ေႀကာင္း ထူးထူျခားျခား တုိက္တ ြန္း ေဆ ြးေႏြး သ ြားပါတယ္။

ဆက္လက္ျပီး ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိင္းေက်ာ္မုိးက ဖ ြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဴပ္ပုံ အ ေျခခံဥပ ေဒဆုိင္ရာ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနတာလား၊ တမင္သက္သက္ လုပ္ေနတာလားဆုိျပီး ေမးခ ြန္း ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။

ရခုိင္အမ်ဴိးသားပါတီမွ ေက်ာက္ျဖဴျပည္သူလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဘရွိန္ က ေတာ့ ျပင္ဆင္ဖုိ ့အခ်က္ေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္တင္သ ြင္းထားတာဟာ အသစ္ေရးသလုိ ျဖစ္ေနတာေႀကာင့္ ဆုိျပီး ကန္ ့က ြက္ ေဆ ြးေႏြးပါတယ္။ အဲ့ဒါ အျပင္ တပ္မ ေတာ္နဲ ့ NLD  ေခါင္းေဆာင္ေတ ြႀကား ညိွနွုိင္းေဆ ြး ေႏြး ျပီးမွ အ ေျခခံ ဥပ ေဒကုိ ျပင္ဆင္ ေရး ေဆာင္ရ ြက္ဖုိ ့ကုိ တုိက္တ ြန္းသ ြားပါတယ္။

Unicode ျဖင့္ဖတ္ရန္

၂၀၁၉ ခုနွစ္ ဇူလုိင္လ ၃၀ ရက္ေန ့မွာ ဖဲြ ့စည္းအုပ္ခ်ဴပ္ပုံ အ ေျခခံဥပ ေဒ ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ ့ အစီရင္ခံစာကုိ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၇ ဦးေဆ ြးေႏ ြး ခဲ ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီအထဲကမွ ထူးျခားတဲ့ အ ေႀကာင္းအရာ အခ်ဳိ ့ကုိေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

ထူးျခားခ်က္ တစ္ခုက တပ္မ ေတာ္ သား ကုိယ္စားလွယ္ ၇၈ ဦးအပါအဝင္ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၀၀ ေက်ာ္က ပါဝင္ေဆ ြးေႏြး ဖုိ ့အမည္စာရင္း ေပးထားေပမယ့္ တပ္မ ေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ေတ ြက ေဆ ြးေႏြးဖုိ ့ ရုပ္သိိမ္းသ ြားပါတယ္။ အဲ့ဒါနဲ ့ပတ္သက္လုိ ့ ဘာေႀကာင့္ရုပ္သိမ္းရတဲ့ အ ေႀကာင္းရင္းကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပမဲ့ တာဝန္ရွိသူ ဗုိ္လ္မွဴးခ်ဴပ္ေမာင္ေမာင္မွ ေရွ ့ဆက္ လုပ္ေဆာင္သ ြားဖုိ ့အတ ြက္ ျပင္ဆင္ထားျပီးျဖစ္တယ္။ ဆက္ႀကည့္ေနႀကပါ လုိ္ ့ေျပာထားပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္ က်န္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၄၇ ေယာက္ကဘဲ ပါဝင္ေဆ ြးေႏြးသ ြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

NLD ပါတီနဲ ့အ ေနနဲ ့ လႊတ္ေတာ္ထဲက တပ္မ ေတာ္သားမ်ားပါဝင္မူရာခုိင္နွဴန္းကုိ ေလွ်ာခ်ဖုိ ့အဆုိျပဳထားျပီး၊ ရခုိင္အမ်ဳိးသား ပါတီအခ်ဳိ ့က ေတာ့ လုံးဝမပါဝင္ဖုိ ့အဆုိျပဳထားပါတယ္။

ဒါေမမဲ့ ႀကံခုိင္ေရးပါတီမွ မင္းကင္းျမိဳ ့နယ္၊ ျပည္သူ ့လႊေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ျမင့္က ေတာ့ လႊတ္ေတာ္အတ ြင္းမွာ တပ္မ ေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ ေလ်ွာ့ခ်ဖုိ ့မျဖစ္နုိင္ေႀကာင္းနဲ ့၊ လက္ရွိ ၂၅ ရာခုိင္နွဳန္း က ေန ၅၀ ရာခုိင္နွဴန္းအထိ တုိးျမင့္သင့္ေႀကာင္း ထူးထူျခားျခား တုိက္တ ြန္း ေဆ ြးေႏြး သ ြားပါတယ္။

ဆက္လက္ျပီး ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိင္းေက်ာ္မုိးက ဖ ြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဴပ္ပုံ အ ေျခခံဥပ ေဒဆုိင္ရာ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနတာလား၊ တမင္သက္သက္ လုပ္ေနတာလားဆုိျပီး ေမးခ ြန္း ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။

ရခုိင္အမ်ဴိးသားပါတီမွ ေက်ာက္ျဖဴျပည္သူလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဘရွိန္ က ေတာ့ ျပင္ဆင္ဖုိ ့အခ်က္ေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္တင္သ ြင္းထားတာဟာ အသစ္ေရးသလုိ ျဖစ္ေနတာေႀကာင့္ ဆုိျပီး ကန္ ့က ြက္ ေဆ ြးေႏြးပါတယ္။ အဲ့ဒါ အျပင္ တပ္မ ေတာ္နဲ ့ NLD ေခါင္းေဆာင္ေတ ြႀကား ညိွနွုိင္းေဆ ြး ေႏြး ျပီးမွ အ ေျခခံ ဥပ ေဒကုိ ျပင္ဆင္ ေရး ေဆာင္ရ ြက္ဖုိ ့ကုိ တုိက္တ ြန္းသ ြားပါတယ္။

REF: ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ သတင္း

JTN

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here