ဧရာဝတီ ျမစ္ေရႀကီးရသည့္ အ ေႀကာင္း အရင္း

0
699

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ဧရာဝတီ ျမစ္ေရတက္လုိ ့ျမစ္ႀကီးနားျမဳိ ့က ရပ္ကြက္ ၁၄ ခုမွာ ေရႀကီးေရလွ်ံတာကုိ ႀကဳံေတြ ့ေနရပါတယ္။  ေရႀကီးေရလ်ွံမူ ျဖစ္တဲ့ ရပ္ကြက္ ၁၄ ခုမွာ ရပ္ကြက္ ႀကီူ ၆ ခုပါဝင္ေနပါတယ္။ ၁၂ ရက္ ညဘက္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ စုိးရိမ္ေရမွတ္ကုိ ေက်ာ္သြား ျပီျဖစ္ပါသည္။

ေရႀကီးခ်ိန္မဟုတ္

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေလ့ ျဖစ္ထရွိေသာ သဘာဝေဘးဒဏ္ကုိ ႀကည့္ေသာအခါ ဧရာဝတီ ျမစ္ေရသည္ ဇြန္လတြင္မ်ား ေသာ အား ျဖင့္ ႀကီးေလ့ႀကီးထ မရွိပါ။ ဇြန္လွဳိင္လကုုန္ – ႀသဂုတ္ လမ်ား၊ ( သုိ ့) ႀသဂုတ္လ- စက္တင္ဘာလတြင္ သာ ျမစ္ေရႀကီးေလ့ ရွိတတ္ပါသည္။ ျမစ္ေရႀကီးျခင္းသည္လည္း နွစ္တုိင္း ေတြ ့ႀကဳံရေသာ အရာ မဟုတ္ ပါ။ ေဒသအဆုိအရ  မ်ား ေသာ အား ျဖင့္ ( ၄ ) နွစ္ခန္ ့မွ တစ္ႀကိမ္ ႀကီး တတ္ေႀကာင္းကုိ ကခ်င္ျပည္သူျပည္သားမ်ား ပုိ၍ သေဘာေပါက္ပါသည္။ ဤသုိ ့ဆုိက ယခုနွစ္တြင္ မည္သည့္ အေႀကာင္းရင္းမ်ားေႀကာင့္ ဧရာဝတီျမစ္သည္ အခ်ိန္တုိ အတြင္း ေရႀကီးလာရပါသနည္း။

ျဖစ္နုိင္ေခ်ရွိသည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

၁) ေရခဲေတာင္ အရည္ေပ်ာ္ျခင္း

ေရခဲေတာင္အရည္ေပ်ာ္ျခင္းသည္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ပူေႏြးလာရျခင္းသည္ အဓိက အေႀကာင္းအရာျဖစ္ပါသည္။ စက္ရုံ၊အလုပ္ရုံ မ်ားမွ ထြက္ေလာသာ ကာဗြန္ဒုိင္ ေအာက္ဆုိက္၊ နုိင္ထရုိဂ်င္ စသည္ဓတ္ေငြ ့မ်ား ဖန္လုံအိမ္ သေဘာတရားအားျဖင့္ ( Green house effect ) ေလထုထဲ ပိတ္မီျပီး ကမၻာႀကီးပူေႏြး လာေသာ အခါ ေရခဲ ျမစ္ေရမ်ား အရည္ေပ်ာ္လာရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၂) သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ား ခုတ္လဲခံရျခင္း

ေတာေတာင္ ျမစ္ေဘးမ်ားတြင္ အေႀကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေႀကာင္ ့ သစ္ပင္မ်ား ခုတ္လွဲခံရေသာ အခါ၊ မုိးေရမ်ားကုိ ထိန္းနုိင္ဖုိ ့ရန္အတြင္ သစ္ပင္ အျမစ္မ်ား မရွိေသာအခါ ရြာသြန္းေသာ မုိးေရမ်ား ျမစ္ထဲ သုိ ့လ်ွင္ျမန္စြာ စီးဆင္းသြား ရျခင္းသည္လည္း ျမစ္ေရႀကီးရျခင္း၏ အေႀကာင္းအရင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

၃) ျမစ္ေဘးမ်ားတြင္ ေရႊေမာ္မ်ား တူးေဖာ္ျခင္း

ျမစ္ေဘးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ တစ္နုိင္တစ္ပုိင္ မကဘဲ စက္မ်ားျဖင့္ ေရႊတူး၊ သဲေသာင္တူးျခင္းမ်ားသည္ လည္း ေရႀကီးရသည့္အေႀကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ျမစ္ေႀကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ ရွိ သဘာဝ သဲသာင္မ်ားသည္ ျမစ္ေရထိန္းဖုိ ့ရန္အတြက္  အရံအတားမ်ား မ်ား ျဖစ္သည္။ ထုိအရံအတားမ်ာ ပ်က္စီး၊ ေျပာင္းလဲသြားေသာ အခါ၊ ျမစ္ေရႀကီးျခင္းကုိ ထိန္းသိမ္းနုိင္စြမ္းအား မရွိေတာ  ့ပါ။

လူတုိ ့၏ ပေရာဂ မကင္း

အထက္ပါ အေႀကာင္းအရာမ်ားကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ပါက၊ ျမစ္ေရႀကီးရျခင္းအေႀကာင္းအရင္းမ်ား မွာ လူတုိ ့၏ ပေရာဂ မကင္းပါ၊ စည္းမဲ့ ကမ္းမဲ့ ေလာဘႀကီးစြာ သစ္ခုုတ္ျခင္း၊ ေရႊတူးျခင္း၊ ဆည္တည္ေဆာက္ျခင္း တုိ ့ကုိ ျပန္လည္ မဆန္းစစ္ ျပဳျပင္ျခင္းမရွိပါက၊ ေနာက္တစ္ဖန္ ေရႀကီး ျခင္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ ႀကဳံေတ ြ ့ရ နုိင္ ပါသည္။

ကုိးကား – What causes flooding ?

Ja Tawng Naw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here