အ ေမရိကန္တ ြင္ Burma Act မူႀကမ္းအတည္ျပဳနုိင္ေရး နီးစပ္လာ

0
794

လူအခ ြင့္အ ေရး ခ်ဳိးေဖာက္မူေတ ြမွာ တာဝန္ရွိတဲ့ ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဴပ္ေတ ြကုိ ပစ္မွတ္ထား ဒဏ္ခတ္ အ ေရးယူမူေတ ြ အပါအဝင္ အ ေမရိကန္နဲ ့ျမန္မာ စစ္ေရး ဆက္ဆံေရး ကန္ ့သတ္ခ်က္ေတ ြပါဝင္တဲ့ 2019 Burma Act ကုိ အ ေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ ဘက္က သ ေဘာတူ ေထာက္ခံဖုိ ့ လူအခ ြင့္ အ ေရး အဖ ြဲ ့ေတ ြက တုိက္တ ြန္း ေနပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ ဇူလုိင္လ ၁၂ ရက္ေန ့က ေအာက္လႊတ္ေတာ္ တရပ္လုံးက  သ ေဘာတူလုိက္တဲ့ အမ်ဴိးသား     ကာက ြယ္ေရး ခ ြင္ ့ျပဳမိန္ ့ဥပ ေဒ NDAA ထဲမွာ ျပင္ဆင္ခ်က္ အ ေနနဲ ့ ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဴပ္ေတ ြကုိ ဒဏ္ခတ္ အ ေရးယူမူေတ ြ အပါအဝင္ ျမန္မာစစ္တပ္နဲ ့ အ ေမရိကန္ စစ္တပ္ႀကား စစ္ေရးအရ ပူးေပါင္းေဆာက္ရ ြက္မူေတ ြမွာ                    ကန္ ့သတ္ထားခ်က္ေတ ြ၊ ျမန္မာနိင္ငံက ပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့ ေဒသ ေတ ြ နဲ ့ အိမ္နီးခ်င္းနုိင္ငံမွာ ခုိလွဳံေနတဲ့ ဒုကၡသည္ေတ ြ အတ ြက္ လူသားခ်င္း စာနာမူ အကူအညီ ေပးဖုိ ့ အ ေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၂၁ သန္း ပါဝင္တဲ့ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားခ်က္နဲ ့ အ ေမရိကန္ အစုိးရဘက္က ဒဏ္ခတ္ အ ေရးယူမူ အတ ြက္ လုိ္ အပ္ေနတဲ့        အခ်က္ေတ ြပါဝင္တဲ့ 2019 Burma Act ကုိ ထည့္သ ြင္းထားျပီး၊ ၄င္းျပင္ဆင္ခ်က္ကုိ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာ      အသံနဲ ့မဲခ ြဲ ဆုံးျဖတ္ရာမွာ ကန္ ့က ြက္ သူ မရွိ အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

ေအာက္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားတဲ့ 2019 Burma Act ျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပ ေဒကုိ လာမဲ့ စက္တင္ဘာလမွာ NDAA ကုိလႊတ္ေတာ္ နွစ္ရပ္လုံးက ေဆ ြးေႏြး ႀကဖုိ ့ရွိေနပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ရခုိင္၊ ကခ်င္နဲ ့ အျခားျပည္နယ္ေတ ြမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ရက္စက္လွတဲ့ ျပစ္မူ က်ဴးလ ြန္မူေတ ြ အတ ြက္ တာဝန္ရွိသူ ေတ ြကုိ အ ေရးယူမယ့္ ျပင္းထန္ထိ ေရာက္လွတဲ့ ဒဏ္ခတ္ အ ေရးယူနုိင္ဖုိ ့ အလားအလာေတ ြ ခ်မွတ္ဖုိ ့ အ ေမရိကန္အစုိးရ အ ေနနဲ ့ ခ ြင္ ့ျပဳဖုိ ့လုိအပ္ေနပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္ ျမန္မာနုိင္ငံက လူ ့အခ ြင္ ့အ ေရး ခ်ဴိးေဖာက္မူေတ ြ အတ ြက္ တာဝန္ရွိတဲ ့ျမန္မာစစ္တပ္အရာရွိ တစ္ဦးခ်င္းစီနဲ ့ စစ္တပ္ရဲ ့စီးပ ြားေရး လုပ္ငန္းေတ ြ မွာလည္း ပစ္မွတ္ထား ဒဏ္ခတ္အ ေရးယူမူကုိ အ ေမရိကန္ အစုိးရက ျပဌာန္းနုိင္ဖုိ ့အတ ြက္ NDAA ကုိ အထက္နဲ ့ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လုံး အ ေနနဲ ့ ျပင္ဆက္ခ်က္ ဥပ ေဒျဖစ္တဲ့ 2019 Burma Act ကုိ သ ေဘာတူ ေထာက္ခံႀကဖုိ ့ လႊတ္ေတာ္ နွစ္ရပ္လုံးအတ ြက္ အခ ြင္ ့အလမ္းပဲ ျဖစ္တယ္လုိ ့ Fortify Rights အဖ ြဲ ့ရ ဲ ့ မူေဆာင္ အရာရွိခ်ဴပ္ Matthew Smith က သုံးသပ္ထားပါတယ္။

REF: VOA

JTN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here