လႊတ္ေတာ္တ ြင္း ေျခဥျပင္ဆင္ျခင္း စတင္

0
448

၂၀၁၉ ဇူလုိင္ ၁၅ ရက္ေန ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ မွာ ၂၀၀၈ ဖ ြဲ ့စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီရဲ ့ အစီရင္ခံစာကုိ တင္သ ြင္းခဲ့ျပီး ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စ ြက္၊ ပယ္ဖ်က္၊ အသစ္ေရးဆ ြဲဖုိ ့ တင္ျပလာတဲ ့ အႀကံျပဳခ်က္ေပါင္း ၃၇၆၅ ခ်က္ရွိေႀကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ အႀကံျပဳခ်က္ ၃၇၆၅ ခ်က္ထဲမွာ၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား ဒီမုိက ေရစီအဖ ြဲ ့ခ်ဴပ္မွ ၁၁၁၂ ခ်က္၊ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီက ၈၅၈ ခ်က္နဲ ့ အန္အယ္ဒီပါတီ က ေတာ့ ၁၁၃ ခ်က္ အႀကံျပဳထားေႀကာင္း ေတ ြ ့နုိင္ပါတယ္။

အခန္းက႑အလုိ္က္ အႀကံျပဳတဲ ့အပုိင္းမွာေတာ့ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးက႑မွာ ျပင္ဆင္၊ျဖည့္စ ြက္၊ ပယ္ဖ်က္၊ အသစ္ေရးဆ ြဲဖုိ ့၁၁၁၂ ခ်က္ရွိေနျပီး၊ ဥပ ေဒျပဳေရးမွာ ၈၅၉ခ်က္၊ တရားစီရင္ေရးမွာ ၆၃၂ခ်က္ နဲ ့နို္င္ငံေတာ္ အ ေျခခံမူမ်ားမွာ ၂၃၁ ခ်က္ နဲ ့ နုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ အခန္းမွာ ၂၁၈ ခ်က္ စုစုေပါင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အစီရင္ခံစာနဲ ့ပတ္သက္လုိ ့ေဆ ြးေႏြးလုိတဲ ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေတ ြ အ ေနနဲ ့ ဇူလုိင္လ ၁၈ ရက္ေန ့ ေနာက္ဆုံးထားျပီး အမည္စာရင္း ေပးဖုိ ့ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးတီခ ြန္ျမတ္က ေႀကျငာခဲ့ေပမဲ့ ႀကံခုိင္ေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က အခ်ိန္မလုံေလာက္ေႀကာင္း တင္ျပတဲ့အတ ြက္ ဇူလုိင္ ၂၂ ရက္ ေန ့ေနာက္ဆုံးထားျပီး အမည္စာရင္းေပးသ ြင္းဖုိ ့လႊတ္ေတာ္ နာယက က ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ေႀကျငာခဲ့ပါတယ္။

တပ္မ ေတာ္ သား ကုိယ္စားလွယ္ေတ ြက ေတာ့ ေကာ္မတီရဲ ့ျပင္ဆင္ခ်က္ လုပ္ေဆာင္တာေတ ြက ျပဌာန္းခ်က္ အတုိင္း မဟုတ္လုိ ့ ကန္ ့က ြက္ခဲ ့ပါတယ္။ အစည္းေဝး တက္ေရာက္ေပမဲ့ ျပင္ဆက္ဖုိ ့ အဆုိတင္တာ၊ သ ေဘာ ထား မွတ္ခ်က္ ေပးတာေတ ြ မလုပ္ခဲ ့ပါဘူး။

ေျခဥျပင္ဆင္ေရးနဲ ့ပတ္သက္လုိ ့၂၀၀၈ ဖ ြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဴပ္ပုံအရ ျပင္ဆက္ဖုိ ့ေထာက္ခံတဲ ့ အဆုိ ၇၅% ေက်ာ္လ ြန္မွ သာ ျပင္ဆင္လုိေသာ အခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္နုိင္မွာ ျဖစ္တဲ ့အတ ြက္၊ အန္အယ္ဒီရ ဲ ့ လႊတ္ေတာ္အတ ြင္း ေျခဥ ျပင္ဆင္ေရး တုိက္ပ ြဲ ဘယ္လုိ ျဖစ္လာမယ္ ဆုိတာကုိ ေတာ့ မႀကာေသာ အခ်ိန္မွာ ေတ ြ ့ျမင္ ရေတာ ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုိးကား – ျပည့္သူလႊတ္ေတာ္ ၊ ဒီဗီဘီ

Ja Tawng Naw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here