ဖားကန္ ့ေဒသ ဆုိင္းေတာင္အုပ္စု ေက်ာက္စိမ္းလုပ္က ြက္ တ ြင္ ႀကီးမားေသာ ကမ္းပါးျပဳိက်မူျဖစ္ကာ ၁၈ ဦးေသဆုံး

0
840

၂၀၁၉ ခုနွစ္ ဇူလုိင္လ ၂၈ ရက္နံနက္ ၂း၃၀ ခန္ ့တ ြင္ ဖားကန္ ့ျမဳိ ့နယ္ ဆိုိင္းေတာင္အုပ္စု ေကာင္စံေက်းရာြ၊ ကရင္ေခ်ာင္ ေက်းရာြ အနီးနားရွိ အျမင့္ေပ ၁၀၀၀ ခန္ ့ရွိတဲ့ စိန္လုံေတာင္ ကမ္းပါးယံႀကီး ျပဳိက်ခဲ့တာ ေႀကာင့္ ရာဇဌာနီ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး ကုမၼဏီဝန္ထမ္း ( ၁၅ ) ဦးေသဆုံးခဲ့ျပီး၊ လုပ္က ြက္လုံျခဳံေရး ရဲ တပ္ဖ ြဲ ့ဝင္ (၃) ဦးစုစုေပါင္း ၁၈ ဦးေသဆုံးခဲ့ပါတယ္။

ရဲ တပ္ဖ ြဲ ့လုံျခဳံေရး တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးမွ ” ရဲ တပ္ဖ ြဲ ့ဝင္ ၅ ေယာက္ပါသ ြားတာ၊ နွစ္ေယာက္က ေတာ ့ အသက္ရွင္လွ်က္ ျပန္ေရာက္လာတယ္၊ ၃ ဦး က ေတာ့ ေသဆုံးသ ြားတယ္၊ ရဲ တပ္ဖ ြဲ ့ဝင္ အ ေလာင္းကို ေတာ့ ရွာေတ ြ ့ျပီ၊ ကုမၼဏီလုံျခဳံေရး ဝန္ထမ္းက ( ၁၅ ) ဦးပါ သ ြားတာ ( ၆ ) ေလာင္းေတာ့ ျပန္ရျပီ၊ အားလုံးေပါင္း  ( ရ ) ေလာင္းေတာ့ ရွာေတ ြ ့ထားျပီ” လုိ ့ေျပာႀကားပါတယ္။

ဖားကန္ ့ေက်ာက္စိမ္းတ ြင္းေဒသ ေျမကမ္းပါးျပဳိက်မူ၊ ေျမစာပုံျပဳိက်မူ၊ ႏြံကန္ေပါက္က်မူ ျဖစ္စဥ္မ်ားတ ြင္ လုံျခဳံေရး ရဲတပ္ဖ ြဲ ့ဝင္ေတ ြတိခုိက္ေသဆုံးမူဆုိတာ မရွိသ ေလာက္ပါပဲ၊ ယခုျဖစ္စဥ္မွသာ လုံျခဳံေရး ရဲ တပ္ဖ ြဲ ့ဝင္ ၃ ဦးေသဆုံးျပီး ၂ ဦးဒဏ္ရာ ရတာ ပထမဆုံး ျဖစ္တယ္လုိ ့ ေဒသခံမ်ားေတ ြက ဆုိ ပါတယ္။

အတည္ မျပဳနုိင္တဲ့သတင္းမ်ားအရာက ေတာ့၊ ျပဳိက်တဲ့ အနီးအနားမွာ တနိင္တပုိင္လက္က်င္းတူးတဲ့ သူေတ ြ ၁၅ နဲ ့၂၀ ေယာက္ေလာက္ရွိေနတယ္၊ သူတုိ ေတ ြ လည္း ပါသ ြားနိင္တယ္ လုိ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးတဲ့ ေဒသခံေတ ြရဲ ့ ေျပာဆုိခ်က္လည္းရွိေနပါတယ္။

မုိးရာသီမွာ ေျမျပဳိမူေႀကာင့္ လူအစူလုိက္ အျပဳံလုိက္ ေသဆုံးမူေတ ြကုိ ကာက ြယ္ နုိင္ဖုိ ့ရည္ရ ြယ္ျပီး ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေတ ြကုိ  ဇူလုိင္လ ( ၁ ) ရက္ေန ့မွ စက္တင္ဘာလကုန္ အထိ မုိးတ ြင္းကာလ ( ၃ ) လကုိ တရားဝင္ ရပ္နားထားဘုိ ့သယံဇာတနွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း ( မကလ) က ညႊန္ႀကားထားျပီးေနာက္ အခုလို္မ်ဳိး အျဖစ္အပ်က္ ႀကဳံရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

UNICODE ျဖင့္ဖတ္ရန္

၂၀၁၉ ခုနွစ္ ဇူလုိင္လ ၂၈ ရက္နံနက္ ၂း၃၀ ခန္ ့တ ြင္ ဖားကန္ ့ျမဳိ ့နယ္ ဆိုိင္းေတာင္အုပ္စု ေကာင္စံေက်းရာြ၊ ကရင္ေခ်ာင္ ေက်းရာြ အနီးနားရွိ အျမင့္ေပ ၁၀၀၀ ခန္ ့ရွိတဲ့ စိန္လုံေတာင္ ကမ္းပါးယံႀကီး ျပဳိက်ခဲ့တာ ေႀကာင့္ ရာဇဌာနီ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး ကုမၼဏီဝန္ထမ္း ( ၁၅ ) ဦးေသဆုံးခဲ့ျပီး၊ လုပ္က ြက္လုံျခဳံေရး ရဲ တပ္ဖ ြဲ ့ဝင္ (၃) ဦးစုစုေပါင္း ၁၈ ဦးေသဆုံးခဲ့ပါတယ္။

ရဲ တပ္ဖ ြဲ ့လုံျခဳံေရး တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးမွ ” ရဲ တပ္ဖ ြဲ ့ဝင္ ၅ ေယာက္ပါသ ြားတာ၊ နွစ္ေယာက္က ေတာ ့ အသက္ရွင္လွ်က္ ျပန္ေရာက္လာတယ္၊ ၃ ဦး က ေတာ့ ေသဆုံးသ ြားတယ္၊ ရဲ တပ္ဖ ြဲ ့ဝင္ အ ေလာင္းကို ေတာ့ ရွာေတ ြ ့ျပီ၊ ကုမၼဏီလုံျခဳံေရး ဝန္ထမ္းက ( ၁၅ ) ဦးပါ သ ြားတာ ( ၆ ) ေလာင္းေတာ့ ျပန္ရျပီ၊ အားလုံးေပါင္း ( ရ ) ေလာင္းေတာ့ ရွာေတ ြ ့ထားျပီ” လုိ ့ေျပာႀကားပါတယ္။

ဖားကန္ ့ေက်ာက္စိမ္းတ ြင္းေဒသ ေျမကမ္းပါးျပဳိက်မူ၊ ေျမစာပုံျပဳိက်မူ၊ ႏြံကန္ေပါက္က်မူ ျဖစ္စဥ္မ်ားတ ြင္ လုံျခဳံေရး ရဲတပ္ဖ ြဲ ့ဝင္ေတ ြတိခုိက္ေသဆုံးမူဆုိတာ မရွိသ ေလာက္ပါပဲ၊ ယခုျဖစ္စဥ္မွသာ လုံျခဳံေရး ရဲ တပ္ဖ ြဲ ့ဝင္ ၃ ဦးေသဆုံးျပီး ၂ ဦးဒဏ္ရာ ရတာ ပထမဆုံး ျဖစ္တယ္လုိ ့ ေဒသခံမ်ားေတ ြက ဆုိ ပါတယ္။

အတည္ မျပဳနုိင္တဲ့သတင္းမ်ားအရာက ေတာ့၊ ျပဳိက်တဲ့ အနီးအနားမွာ တနိင္တပုိင္လက္က်င္းတူးတဲ့ သူေတ ြ ၁၅ နဲ ့၂၀ ေယာက္ေလာက္ရွိေနတယ္၊ သူတုိ ေတ ြ လည္း ပါသ ြားနိင္တယ္ လုိ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးတဲ့ ေဒသခံေတ ြရဲ ့ ေျပာဆုိခ်က္လည္းရွိေနပါတယ္။

မုိးရာသီမွာ ေျမျပဳိမူေႀကာင့္ လူအစူလုိက္ အျပဳံလုိက္ ေသဆုံးမူေတ ြကုိ ကာက ြယ္ နုိင္ဖုိ ့ရည္ရ ြယ္ျပီး ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေတ ြကုိ ဇူလုိင္လ ( ၁ ) ရက္ေန ့မွ စက္တင္ဘာလကုန္ အထိ မုိးတ ြင္းကာလ ( ၃ ) လကုိ တရားဝင္ ရပ္နားထားဘုိ ့သယံဇာတနွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း ( မကလ) က ညႊန္ႀကားထားျပီးေနာက္ အခုလို္မ်ဳိး အျဖစ္အပ်က္ ႀကဳံရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

REF: Kachin state news, IC River FB,  Nawnglatt Jangmaw FB

JTN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here