နမ့္ေဆာင္ရ ြာမွ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီး အသတ္ခံရမူ တရားခံ မဖမ္းမိေသး

0
749

၂၀၁၉ ခုနွစ္ ဇူလုိင္လ ၃၁ ရက္ ေန ့တ ြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ က ြတ္ ခုိင္ျမဳိ  ့၊ နမ့္ေဆာင္ ေက်းရ ြာမွ က ေလး နွစ္ဦး၏ မိခင္ ေဒၚနန္ထန္ အသတ္ခံရမူ အတ ြက္ တရားခံဖမ္းမိျခင္း မရွိ ေသးျခင္းနွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္ျမဳိ ့ House of Orchid ၌ ရွမ္း္ျပည္နယ္ ကခ်င္စာေပနွင့္ ယဥ္ေက်းမူ ့အဖ ြဲ ့မွ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပ ြဲ ျပလုပ္ခဲ့ေႀကာင္းသိရသည္။

အဆုိပါ အမူ ့နွင့္ပတ္သက္၍ လာရွဳိးရဲ စခန္းမွ ေက်းရ ြာေန ျပည္သူမ်ားကုိသာ ေခၚယူ စစ္ေဆးခဲ့ျပီး ၄င္းေန ့တ ြင္ ေဒၚနန္ထန္ အိမ္သုိ ့ သုံးေခါက္ခန္ ့လာေရာက္ခဲ့သည္ ့ ျမန္မာ့တပ္မ ေတာ္မွ စစ္သား နွစ္ဦးအား ေခၚယူ စစ္ေဆးျခင္း မရွိခဲ့သျဖင့္ အမူ မွန္ ေပၚ ေပါက္ေစ ရန္  သတင္းစာ ရွင္းလင္းရျခင္း ျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

အသတ္ခံရသူ ေဒၚနန္ထန္သည္ ယခင္က နမ့္ဖတ္ကာ စစ္ေရွာင္စခန္းတ ြင္ ေနထုိင္သူျဖစ္ျပီး သမီးနွစ္ဦးနွင့္ နာမက်န္းျဖစ္ေနသည့္ အမ်ဳိးသား ကုိ ေစာင့္ေရွာက့္နုိင္ရန္အတ ြင္ မူလ ေနအိမ္သုိ ့ျပန္ကာ ေစ်းေရာင္း၍ ဝမ္းစာရွာေနစဥ္ ဇူလုိင္လ (၄ ) ရက္ေန ့နံနက္ပုိင္းတ ြင္ အသတ္ခံရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ နမ့္ေဆာင္ ေက်းရ ြာတ ြင္ ခလရ ( ၂၆၁ ) မွ တပ္စခန္းခ်ထားသည့္ ေက်းရ ြာျဖစ္ျပီး ထုိေသဒ အနီးတ ြင္ KIA ႏွင့္ TNLA ေတာ္လွန္ေရးတပ္မ်ားလည္း လွဳပ္ရွားေနတဲ့ေဒသတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

အခုလုိ ျဖစ္ပ ြားရျျခင္းသည္ ျပည္တ ြင္း မျငိမ္သက္မူမ်ားနွင့္ ျပည္သူမ်ား လုံျခဳံမူ အားနည္း၍ ျဖစ္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ အမ်ဳိးသမိီးမ်ား လုံျခဳံမူကုိ ရလုိ္ေႀကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ကခ်င္စာေပနွင့္ ယဥ္ေက်းမူ ့အဖ ြြဲ ့တာဝန္ခံ ေဒၚလ ြမ္းည ြယ္မွ ေျပာာဆုိပါတယ္။

ထိုိ ့အျပင္ ”  စစ္ေရွာင္စခန္း မွာ ေနလည္း ဝမ္းေရး  အတ ြက္ မ ေလာက္ေတာ့ က ေလးေတ ြ ေရွ ့ေရး အတ ြက္ ဆုိ ျပီး ရ ြာမွာ စစ္သားေတ ြ ရွိလည္း သူတုိိ ့က ျပည္သူေတ ြကုိ ကာက ြယ္ေပးတာ ဆုိေတာ့ လုံျခဳံမယ္ထင္လုိ ့                   ရ ြာျပန္ခဲ့ႀကတာ။ အခုဒီလို ျဖစ္သ ြားေတာ့ ေက်းရ ြာမွာေနတဲ့ သူေတ ြအားလုံး အရမ္းေႀကာက္ကုန္ျပီ၊ ေရွ့ဆက္ျပီးဘယ္လုိ ေနရမယ္ ဆုိတာမသိေတာ့ဘူး။ အျမန္ဆုံး တရားခံဖမ္းမိဖုိ ့နဲ ့တရားမွ်တမူ ရွိဖုိ ့အားလုံးကုိ ေတာင္းဆုိခ်င္တယ္” လုိ ့ အသတ္ခံရသူ ေဒၚနန္ထန္၏ ညီမ ေဒၚနန္မုိင္မွ ျေပာပါတယ္။

အဆုိပါအမူနွင့္ ပတ္သက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္သုိ ့တုိင္စာဖို ့ထားျပီး ျမန္မာနုိင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ ့အခ ြင့္ အ ေရး ေကာ္မရွင္ကုိလည္းတုိင္စာ ေပးပုိ ့သ ြားမယ္ လုိ ့သိရပါတယ္။

Unicode ျဖင့္ဖတ္ရန္

၂၀၁၉ ခုနွစ္ ဇူလုိင္လ ၃၁ ရက္ ေန ့တ ြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ က ြတ္ ခုိင္ျမဳိ ့၊ နမ့္ေဆာင္ ေက်းရ ြာမွ က ေလး နွစ္ဦး၏ မိခင္ ေဒၚနန္ထန္ အသတ္ခံရမူ အတ ြက္ တရားခံဖမ္းမိျခင္း မရွိ ေသးျခင္းနွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္ျမဳိ ့ House of Orchid ၌ ရွမ္း္ျပည္နယ္ ကခ်င္စာေပနွင့္ ယဥ္ေက်းမူ ့အဖ ြဲ ့မွ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပ ြဲ ျပလုပ္ခဲ့ေႀကာင္းသိရသည္။

အဆုိပါ အမူ ့နွင့္ပတ္သက္၍ လာရွဳိးရဲ စခန္းမွ ေက်းရ ြာေန ျပည္သူမ်ားကုိသာ ေခၚယူ စစ္ေဆးခဲ့ျပီး ၄င္းေန ့တ ြင္ ေဒၚနန္ထန္ အိမ္သုိ ့ သုံးေခါက္ခန္ ့လာေရာက္ခဲ့သည္ ့ ျမန္မာ့တပ္မ ေတာ္မွ စစ္သား နွစ္ဦးအား ေခၚယူ စစ္ေဆးျခင္း မရွိခဲ့သျဖင့္ အမူ မွန္ ေပၚ ေပါက္ေစ ရန္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းရျခင္း ျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။
အသတ္ခံရသူ ေဒၚနန္ထန္သည္ ယခင္က နမ့္ဖတ္ကာ စစ္ေရွာင္စခန္းတ ြင္ ေနထုိင္သူျဖစ္ျပီး သမီးနွစ္ဦးနွင့္ နာမက်န္းျဖစ္ေနသည့္ အမ်ဳိးသား ကုိ ေစာင့္ေရွာက့္နုိင္ရန္အတ ြင္ မူလ ေနအိမ္သုိ ့ျပန္ကာ ေစ်းေရာင္း၍ ဝမ္းစာရွာေနစဥ္ ဇူလုိင္လ (၄ ) ရက္ေန ့နံနက္ပုိင္းတ ြင္ အသတ္ခံရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ နမ့္ေဆာင္ ေက်းရ ြာတ ြင္ ခလရ ( ၂၆၁ ) မွ တပ္စခန္းခ်ထားသည့္ ေက်းရ ြာျဖစ္ျပီး ထုိေသဒ အနီးတ ြင္ KIA ႏွင့္ TNLA ေတာ္လွန္ေရးတပ္မ်ားလည္း လွဳပ္ရွားေနတဲ့ေဒသတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

အခုလုိ ျဖစ္ပ ြားရျျခင္းသည္ ျပည္တ ြင္း မျငိမ္သက္မူမ်ားနွင့္ ျပည္သူမ်ား လုံျခဳံမူ အားနည္း၍ ျဖစ္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ အမ်ဳိးသမိီးမ်ား လုံျခဳံမူကုိ ရလုိ္ေႀကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ကခ်င္စာေပနွင့္ ယဥ္ေက်းမူ ့အဖ ြြဲ ့တာဝန္ခံ ေဒၚလ ြမ္းည ြယ္မွ ေျပာာဆုိပါတယ္။

ထိုိ ့အျပင္ ” စစ္ေရွာင္စခန္း မွာ ေနလည္း ဝမ္းေရး အတ ြက္ မ ေလာက္ေတာ့ က ေလးေတ ြ ေရွ ့ေရး အတ ြက္ ဆုိ ျပီး ရ ြာမွာ စစ္သားေတ ြ ရွိလည္း သူတုိိ ့က ျပည္သူေတ ြကုိ ကာက ြယ္ေပးတာ ဆုိေတာ့ လုံျခဳံမယ္ထင္လုိ ့                     ရ ြာျပန္ခဲ့ႀကတာ။ အခုဒီလို ျဖစ္သ ြားေတာ့ ေက်းရ ြာမွာေနတဲ့ သူေတ ြအားလုံး အရမ္းေႀကာက္ကုန္ျပီ၊ ေရွ့ဆက္ျပီးဘယ္လုိ ေနရမယ္ ဆုိတာမသိေတာ့ဘူး။ အျမန္ဆုံး တရားခံဖမ္းမိဖုိ ့နဲ ့တရားမွ်တမူ ရွိဖုိ ့အားလုံးကုိ ေတာင္းဆုိခ်င္တယ္” လုိ ့ အသတ္ခံရသူ ေဒၚနန္ထန္၏ ညီမ ေဒၚနန္မုိင္မွ ျေပာပါတယ္။

အဆုိပါအမူနွင့္ ပတ္သက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္သုိ ့တုိင္စာဖို ့ထားျပီး ျမန္မာနုိင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ ့အခ ြင့္ အ ေရး ေကာ္မရွင္ကုိလည္းတုိင္စာ ေပးပုိ ့သ ြားမယ္ လုိ ့သိရပါတယ္။

REF: Mizzima

JTN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here