ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဴပ္ ပရာယ ြတ္ က စစ္အုပ္ခ်ဴပ္ေရး အဆုံးသတ္ေႀကာင္း ေႀကညာ

0
556

၂၀၁၉ ဇူလုိင္လ ၁၅ ရက္ေန ့တ ြင္ ထုိင္းနုိင္ငံ အာဏာသိမ္း စစ္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္မွ တရားဝင္ နုတ္ထ ြက္ခဲ ့သည့္ ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဴပ္ ပရာယ ြတ္က ထုိင္းနုိင္ငံတ ြင္ ၅ နွစ္ႀကာအုပ္ခ်ဴပ္ခဲ့ေသာ စစ္အုပ္ခ်ဴပ္ေရး အဆုံးသတ္ခဲ့ျပီး၊ ပုံမွန္ ဒီမုိက ေရစီ နုိင္ငံ အျဖစ္ လည္ပတ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေႀကာင္းကုိ ေႀကညာခဲ့သည္။

စစ္တပ္အုပ္ခ်ဴပ္မူသည္ တရားမဝင္ငါးခုိးဖမ္းျခင္း၊ လူကုန္ကူးျခင္းျပသာနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းျခင္း၊ ၂၀၁၈ ခုနွစ္တ ြင္ ေရလႊမ္းေန ေသာ ဂူတစ္ခုထဲတ ြင္ မိတ္မိေန ေသာ လူငယ္ေဘာလုံးသမား နွင့္ နည္းျပစုစုေပါင္း ၁၃ ေယာက္ တုိ ့ကုိ ေအာင္ျမင္စ ြာ ကယ္ဆယ္ေပးမူ အပါအဝင္ အျခားေသာနယ္ပယ္မ်ားတ ြင္ လည္း ေအာင္ျမင္ခဲ့ေႀကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္ ပရာယ ြတ္က ရုပ္ျမင္သံႀကားမိန္ ့ခ ြန္းတ ြင္ ေျပာႀကားခဲ ့သည္။

” လက္ရွိအခ်ုိန္တ ြင္ ထုိင္းနုိင္ငံဟာ ေရႊးျခယ္တင္ေျမွာက္ခံရတဲ ့အမတ္ေတ ြ ပါဝင္တဲ့ ပါလီမန္ တစ္ခု၊ စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္စနစ္ပါဝင္တဲ့ ဒီမုိက ေရစီ နုိင္ငံတစ္နုိင္ငံ ျဖစ္လာပါျပီ ” ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္သစ္ ပရာယ ြတ္ က ဆက္လက္ ေျပာႀကားခဲ့ပါသည္။

ထုိင္းနုိင္ငံ၏ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာ ျပီးခဲ့သည့္ ၁၅ နွစ္တ ြင္ စစ္တပ္မွ နုိင္ငံအုပ္ခ်ဴပ္ေရးကုိ နွစ္ႀကိမ္အာဏာသိမ္းမူ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အစုိးရညႊန္ ့ေပါင္းအ ဖ ြဲ ့မွ ပါဝင္ဖ ြဲ ့စည္းထားသည့္ ပရာယ ြတ္၏ အရပ္သားအစုိးရသစ္ကုိ ထုိင္းဘုရင္ မဟာဝိဇယ ေလာင္က ြန္းက လ ြန္ခဲ ့ေသာ သီတင္းပတ္တ ြင္ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

ကုိးကား – Reuters, New Straight times, Star Online

JTN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here