စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိက ေရစီနွင့္ ဖယ္ဒရယ္ စနွစ္ရရွိရန္အတ ြက္ အ ေမရိကန္အစုိးရအားဆက္လက္ကူညီရန္ ေကဘီစီ ဥကၠဌ ေျပာႀကား

0
929

ကမၻာ ့ ဘာသာေရး လ ြတ္ လပ္ ခ ြင္ ့ ေဆ ြး ေႏြး ပ ြဲ ကုိ အ ေမ ရိကန္ နုိင္ ငံ တ ြင္ က်င္းပျပီးေနာက္ အ ေမ ရိကန္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္ ့နွင့္ တက္ေရာက္ လာေသာ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ ေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေတ ြ ့ ဆုံ ေဆ ြး ေႏြး ပ ြဲ တ ြင္ ေကဘီစီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ ဆမ္ဆ ြန္ က ….. ” က ြ်န္္ေတာ္က ျမန္မာ ျပည္ေျမာက္ပုိင္း ကခ်င္နွစ္ျခင္းခရစ္အသင္းေတာ္ အဖ ြဲ ့ခ်ဴပ္ရ ဲ ့ ဥကၠဌျဖစ္ပါတယ္၊ ျမန္မာျပည္မွာ ရွိတဲ့ ခရစ္ယန္ေတ ြ က ျမန္မာ စစ္တပ္ရဲ ့ ဖိနွိပ္ခ်ဴပ္ခ်က္ျခင္း၊ နွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းျခင္းမ်ားကို ခံေနပါတယ္၊ ျပီးေတာ့ ဘာသာေရး လ ြပ္လပ္ခ ြင့္ လည္း လုံလုံေလာက္ေလာက္ မရွိပါ၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အမ်ားစုကလည္း လက္နက္ကုိ္င္ အစုိးရနဲ ့တုိက္ပ ြဲ ေတ ြ ျဖစ္ေနပါတယ္၊ ဒါေႀကာင့္ အ ေမရိကန္ အစုိးရ အ ေနနဲ ့ တုိင္းရင္းသားနဲ ့၊ တုိ္င္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတ ြ ေတာင္းဆုိေနတဲ ့ စစ္ မွန္ေသာ ဒီမုိက ေရစီနဲ ့ ဖယ္ဒရယ္ စနစ္ကုိ ဦးစားေပးေစျခင္ပါတယ္၊ သမၼတႀကီးရ ဲ ့အကူအညီနဲ ့ ေထာက္ပံမူဟာ အင္မတန္ အ ေရးႀကီးပါတယ္၊ ျပီးေတာ့ မ ေန ့ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ ့ အ ေရးယူမူ ကုိ လည္း ေက်း ဇူးတင္ပါတယ္ …..” လုိ္ ့ေျပာႀကားသ ြားပါတယ္။

References: ABC News

JTN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here