ကခ်င္IDPs ေတ ြ ေနရပ္ျပန္နုိင္ေရး က ြင္းဆင္းေလ့လာေတာ့မယ္

0
797

ကခ်င္ ျပည္နယ္အတ ြင္းက IDPs ေတ ြကုိ ေနရာျပန္လည္ ေနရာခ်ထား နုိင္ေရး အတ ြက္ အစုိးရနဲ ့ ကခ်င္ေဒသ စစ္ေဘးေရွာင္ ျပည္သူေတ ြ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး ေကာ္မတီ ( KHCC ) စခန္း ေတ ြ ကုိ လာမဲ့လ ႀသဂုတ္လ     အတ ြင္း မွာ က ြင္း ဆင္း ေလ ့လာ ဖုိ ့ရွိ ေန ပါတယ္။

အခုလုိ က ြင္းဆင္းေလ့လာဖုိ ့ျဖစ္လာရတာက၊ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ဇူလုိင္လ ၂၄ ရက္ေန ့ ေနျပည္ေတာ္မွာ KHCC             နဲ ့ကခ်င္ျပည္နယ္အတ ြင္းက ေနရပ္ စ ြန္ ့ခ ြာ ရ သူေတ ြ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး အ ေကာင္ထည္ေဖာ္ ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအဖ ြဲ ့တုိ ့ ေတ ြ ့ဆုံညိွနုိင္းခဲ့ျပီး ေနာက္မွာ ျဖစ္လာပါတယ္။

ေတ ြ ့ဆုံပ ြဲမွာ ကခ်င္တုိက္ပ ြဲ ေတ ြ ေႀကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ IDSs ေတ ြ ေနထုိင္တဲ့ စခန္းေတ ြဟာ ယာယီ စခန္းေတ ြ ျဖစ္လုိ ့ပိတ္သိမ္းရမွာ ျဖစ္ ေႀကာင္း၊ IDPs စခန္းေတ ြ ပိတ္သိမ္းဖုိ ့အတ ြက္ သက္ဆုိင္ရာ အဖ ြဲ ့အစည္းေတ ြ နဲ ့ ပူး ေပါင္းျပီး မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆ ြဲ ျပီးေႀကာင္း ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအး က ေျပာႀကားထားပါတယ္။

ဒါ ့အျပင္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ေဆာင္ရ ြက္ရာမွာလည္း ယာယီခုိလွဳံတဲ့ ေနရာမွာ ရွိတဲ့သူေတ ြ ရဲ  ့သ ေဘာထား အတုိင္း မူလ ေနထုိင္ရာအရပ္ ( သုိ ့) အျခား အမ်ား သ ေဘာတူညီထားတဲ့ ေနရာအသစ္ ( သုိ ့) လက္ရွိ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ေနရာ ေတ ြမွာ ေနရာခ်ထားေပး သ ြားမယ္လုိ ့ေျပာႀကားခဲ့ပါတယ္။

KHCC အတ ြင္းေရးမူ ၁ ဖာသာရ္ ေနာ္လတ္မွ ” JST ရဲ ့အကူအညီအားျဖင့္  KHCC ရဲ  ့ ေလ့လာခ်က္စစ္တမ္းကုိ တင္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ပထမ သ ေဘာတူညီမူ ့အရ  working committee အ ေနနဲ ့NRPC ၊ အစုိးရနဲ ့ညိွနုိင္းျပီး လုိအပ္ေနတဲ ့ အခ်က္ေတ ြကုိပံပုိး သ ြားဖုိ ့ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဦးဆုံးက ေတာ့ ၁လစာကုိ စျပီး ပံပုိးသ ြားပါမယ္၊ ျပီးေတာ့ ႀသဂုတ္လ ပထမပတ္မွာ KHCC နဲ ့working committee အတူတက ြ camp ေတ ြကုိ တတ္နုိင္သ ေလာက္ ဆင္းႀကမယ္၊ ျပန္လုိ ့ရမယ္ ရ ြာေတ ြက စစ္ေရွာင္ေတ ြ ရဲ ့သ ေဘာ ထား ေတ ြကုိ ေမးျမန္းျပီး ဘယ္လုိ သ ေဘာထားမ်ဳိးရမွ ျပန္မယ္ဆုိတာေတ ြကုိ ေမးျမန္းသ ြားဖုိ ့ရွိပါတယ္ “ လုိ ့ေျပာႀကားသ ြားပါတယ္။

အဲဒါအျပင္ စစ္ေရွာင္ကိစၥက နွစ္ဘက္ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ႀကလို ့ ၂ ဘက္စလုံးရဲ ့ပူးေပါင္းပါဝင္မူ ့က အ ေရးႀကီးပါတယ္၊ တဘက္သတ္ဘဲ လုပ္ေဆာင္ျခင္းက ေနရပ္ျပန္စစ္ေရွာင္ေတ ြရဲ  ့ဘဝ လုံျခဳံေရး ကုိ အာမခံခ်က္ မ ေပးနုိင္တဲ့ အတ ြက္ မ ဟာ ဗ်ဴဟာ ေရးဆ ြဲ တဲ ့အခါမွာ နွစ္ဘက္ သ ေဘာထာားနဲ ့ကုိက္ညီတဲ့ အရာ ေလး ေတ ြကုိ ထည့္သ ြင္းျပီး လုပ္ေဆာင္သ ြားမဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတ ြျဖစ္တယ္လုိ ့ ဖာသာရ္ ေနာ္လတ္ ဆက္ျေပာသ ြားပါတယ္။

UNICODE ျဖင့္ဖတ္ရန္

ကခ်င္ ျပည္နယ္အတ ြင္းက IDPs ေတ ြကုိ ေနရာျပန္လည္ ေနရာခ်ထား နုိင္ေရး အတ ြက္ အစုိးရနဲ ့ ကခ်င္ေဒသ စစ္ေဘးေရွာင္ ျပည္သူေတ ြ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး ေကာ္မတီ ( KHCC ) စခန္း ေတ ြ ကုိ လာမဲ့လ ႀသဂုတ္လ     အတ ြင္း မွာ က ြင္း ဆင္း ေလ ့လာ ဖုိ ့ရွိ ေန ပါတယ္။

အခုလုိ က ြင္းဆင္းေလ့လာဖုိ ့ျဖစ္လာရတာက၊ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ဇူလုိင္လ ၂၄ ရက္ေန ့ ေနျပည္ေတာ္မွာ KHCC နဲ ့ကခ်င္ျပည္နယ္အတ ြင္းက ေနရပ္ စ ြန္ ့ခ ြာ ရ သူေတ ြ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး အ ေကာင္ထည္ေဖာ္ ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအဖ ြဲ ့တုိ ့ ေတ ြ ့ဆုံညိွနုိင္းခဲ့ျပီး ေနာက္မွာ ျဖစ္လာပါတယ္။

ေတ ြ ့ဆုံပ ြဲမွာ ကခ်င္တုိက္ပ ြဲ ေတ ြ ေႀကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ IDSs ေတ ြ ေနထုိင္တဲ့ စခန္းေတ ြဟာ ယာယီ စခန္းေတ ြ ျဖစ္လုိ ့ပိတ္သိမ္းရမွာ ျဖစ္ ေႀကာင္း၊ IDPs စခန္းေတ ြ ပိတ္သိမ္းဖုိ ့အတ ြက္ သက္ဆုိင္ရာ အဖ ြဲ ့အစည္းေတ ြ နဲ ့ ပူး ေပါင္းျပီး မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆ ြဲ ျပီးေႀကာင္း ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအး က ေျပာႀကားထားပါတယ္။

ဒါ ့အျပင္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ေဆာင္ရ ြက္ရာမွာလည္း ယာယီခုိလွဳံတဲ့ ေနရာမွာ ရွိတဲ့သူေတ ြ ရဲ ့သ ေဘာထား အတုိင္း မူလ ေနထုိင္ရာအရပ္ ( သုိ ့) အျခား အမ်ား သ ေဘာတူညီထားတဲ့ ေနရာအသစ္ ( သုိ ့) လက္ရွိ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ေနရာ ေတ ြမွာ ေနရာခ်ထားေပး သ ြားမယ္လုိ ့ေျပာႀကားခဲ့ပါတယ္။

KHCC အတ ြင္းေရးမူ ၁ ဖာသာရ္ ေနာ္လတ္မွ ” JST ရဲ ့အကူအညီအားျဖင့္ KHCC ရဲ ့ ေလ့လာခ်က္စစ္တမ္းကုိ တင္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ပထမ သ ေဘာတူညီမူ ့အရ working committee အ ေနနဲ ့NRPC ၊ အစုိးရနဲ ့ညိွနုိင္းျပီး လုိအပ္ေနတဲ ့ အခ်က္ေတ ြကုိပံပုိး သ ြားဖုိ ့ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဦးဆုံးက ေတာ့ ၁လစာကုိ စျပီး ပံပုိးသ ြားပါမယ္၊ ျပီးေတာ့ ႀသဂုတ္လ ပထမပတ္မွာ KHCC နဲ ့working committee အတူတက ြ camp ေတ ြကုိ တတ္နုိင္သ ေလာက္ ဆင္းႀကမယ္၊ ျပန္လုိ ့ရမယ္ ရ ြာေတ ြက စစ္ေရွာင္ေတ ြ ရဲ ့သ ေဘာ ထား ေတ ြကုိ ေမးျမန္းျပီး ဘယ္လုိ သ ေဘာထားမ်ဳိးရမွ ျပန္မယ္ဆုိတာေတ ြကုိ ေမးျမန္းသ ြားဖုိ ့ရွိပါတယ္ “ လုိ ့ေျပာႀကားသ ြားပါတယ္။

အဲဒါအျပင္ စစ္ေရွာင္ကိစၥက နွစ္ဘက္ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ႀကလို ့ ၂ ဘက္စလုံးရဲ ့ပူးေပါင္းပါဝင္မူ ့က အ ေရးႀကီးပါတယ္၊ တဘက္သတ္ဘဲ လုပ္ေဆာင္ျခင္းက ေနရပ္ျပန္စစ္ေရွာင္ေတ ြရဲ ့ဘဝ လုံျခဳံေရး ကုိ အာမခံခ်က္ မ ေပးနုိင္တဲ့ အတ ြက္ မ ဟာ ဗ်ဴဟာ ေရးဆ ြဲ တဲ ့အခါမွာ နွစ္ဘက္ သ ေဘာထာားနဲ ့ကုိက္ညီတဲ့ အရာ ေလး ေတ ြကုိ ထည့္သ ြင္းျပီး လုပ္ေဆာင္သ ြားမဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတ ြျဖစ္တယ္လုိ ့ ဖာသာရ္ ေနာ္လတ္ ဆက္ျေပာသ ြားပါတယ္။

 

REF: RFA

JTN

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here