ကခ်င္ျပည္နယ္အတ ြက္ ကခ်င္ျပည္သူ ့ပါတီ အင္အားအျပည့္ျဖင့္ ေပၚလာျပီ

0
741

၂၀၁၉ ခုနွစ္ ဇူလုိင္လ ၂၉ ရက္ေန ့ တ ြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားျမဳိ ့ေတာ္ စိတာပူ၊ မ ေနာက ြင္း မဂ ြ်ယ္ ခန္္း မ ေဆာင္တ ြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျပည္သူ ့ပါတီ အသစ္ KSPP ကုိ ကခ်င္ျပည္သူလူထု ထံသုိ ့ မိတ္ဆက္ သည္ ့ဆုေတာင္း အခမ္း အနား ပ ြဲ ကုိ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ကုန္လ ြန္ ခဲ ့ေသာ ၂၀၁၀ နဲ ့၂၀၁၅ ေရႊးေကာက္ပ ြဲ ေတ ြ မွာ ကခ်င္ပါတီ ေတ ြ မဲ မနိင္တဲ့ အ ေႀကာင္း အရာ နဲ ့ ပတ္သက္ လုိ ့ ကခ်င္ျပည္သူလူထု ရပ္မိရပ္ဖ မ်ားက ဝုိင္းဝန္း အ ႀကံေပးခ်က္မ်ားအရ  ကခ်င္ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီ KDP၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမုိက ေရစီပါတီ  KSDP၊ နဲ ့ စည္းလုံးညီညႊတ္ေရးနွင့္ ဖံြ ့ျဖဳိးေရးပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္ UDPKS  ပါတီႀကီး သုံးခုမွ ၄င္းတုိ ့၏ပါတီ ေတ ြကို ဖ်က္သိမ္းျပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ျပည္သူ ့ပါတီ KSPP တစ္ခုထဲမွာ ဝုိင္းဝန္းေပါင္းစည္းလာခဲ့ပါတယ္။

KSPP ရဲ ့ဒုတိယ ဥကၠဌ ျဖစ္တဲ့ ဦးေအာင္ခမ္းက ” က ြ်န္ေတာ္တုိ ့ပါတီနဲ ့ ပတ္သက္ျပီး ျပည္သူေတ ြကုိ မိတ္ဆက္ျပီး ေနာက္ေတာ့ လုပ္ငန္းေတ ြ စ ပါ ေတာ့မယ္။ ျမဳိ ့နယ္ ၁၈ ခု ရွိတဲ ့အတ ြက္၊ ေဒသ ေတ ြမွာ ျမဳိ ့နယ္ ေကာ္မတီ ေတ ြ ဖ ြဲ ့စည္း သ ြားမယ္၊ ရုံးေတ ြ စသျဖင့္ စည္းရုံးေရး ေကာ္မတီ ေတ ြလည္း ဖ ြဲ ့စည္း သ ြားဖုိ ့ မႀကာမွီ လုပ္ငန္းစ ပါေတာ့မယ္၊ ျပီး ရင္ ျပဳိင္မဲ့ အမတ္ ေလာင္းေတ ြက ၅၀ ေလာက္ေက်ာ္သ ြားမယ္ ” လုိ ့ေျပာပါတယ္။

ပါတီ သစ္ မိတ္ဆက္ ဆုေတာင္းပ ြဲ တ ြင္ က ခ်င္ျပည္္နယ္ အနွံမွ ျပည္သူလူထု ၅၀၀ ခန္ ့တက္ေရာက္ ခဲ့ပါတယ္။

ကခ်င္ တုိင္းရင္းသားပါတီအ ေနျဖင့္ ပါတီနုိင္ငံေရးထဲ ပါဝင္လာျပီး လႊတ္ေတာ္ထဲ ဝင္ေရာက္လာတဲ့အခါ  ၂၀၀၈ ဖ ြဲ ့စည္းပုံ အ ေျခခံ ဥပ ေဒ အားျဖင့္သာ ျပဳမူ ေဆာင္ သ ြားရမွာပါ၊ အဲ့ဒီအထဲမွာ  တပ္မ ေတာ္ ၂၅ % ေနရာယူထားတဲ့ အတ ြက္ ဒီမုိက ေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ အ ေျခခံ ဥပ ေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ တုိင္းရင္းသား တန္းတူ ညီမ်ွမူ ေတ ြ အျပင္ ျပည္တ ြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး မ်ားကလည္း ေျဖရွင္းလုိ ့မ ရ ေသးတဲ့ စိန္ေခၚမူမ်ားကလည္း အသင္ ့ေစာင့္ႀကဳိ ေနျပီးသားပါ။  အင္အားအျပည့္ျဖင့္ တာထ ြက္လာတဲ့ KSPP ပါတီ ကုိ ကခ်င္ျပည္သူအမ်ားက အျပည့္အဝ အားေပး ေထာက္ခံ သ ြားမယ္ ဆုိရင္ေတာ့၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ သာမက လ ြတ္ေတာ္ျပင္ပ ေတ ြ အတ ြက္ပါ ညွိနုိင္းေျဖရင္းနုိင္မဲ့  ကခ်င္ျပည္နယ္ အတ ြက္  အားထားရတဲ့  အမွန္တရား ဘက္ေတာ္သားမ်ားကုိ မ်ားမႀကာခင္ ေတ ြျမင္နိင္ပါ ေတာ့မယ္။

Unicode ျဖင့္ဖတ္ရန္

၂၀၁၉ ခုနွစ္ ဇူလုိင္လ ၂၉ ရက္ေန ့ တ ြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားျမဳိ ့ေတာ္ စိတာပူ၊ မ ေနာက ြင္း မဂ ြ်ယ္ ခန္္း မ ေဆာင္တ ြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျပည္သူ ့ပါတီ အသစ္ KSPP ကုိ ကခ်င္ျပည္သူလူထု ထံသုိ ့ မိတ္ဆက္ သည္ ့ဆုေတာင္း အခမ္း အနား ပ ြဲ ကုိ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ကုန္လ ြန္ ခဲ ့ေသာ ၂၀၁၀ နဲ ့၂၀၁၅ ေရႊးေကာက္ပ ြဲ ေတ ြ မွာ ကခ်င္ပါတီ ေတ ြ မဲ မနိင္တဲ့ အ ေႀကာင္း အရာ နဲ ့ ပတ္သက္ လုိ ့ ကခ်င္ျပည္သူလူထု ရပ္မိရပ္ဖ မ်ားက ဝုိင္းဝန္း အ ႀကံေပးခ်က္မ်ားအရ ကခ်င္ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီ KDP၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမုိက ေရစီပါတီ KSDP၊ နဲ ့ စည္းလုံးညီညႊတ္ေရးနွင့္ ဖံြ ့ျဖဳိးေရးပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္ UDPKS ပါတီႀကီး သုံးခုမွ ၄င္းတုိ ့၏ပါတီ ေတ ြကို ဖ်က္သိမ္းျပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ျပည္သူ ့ပါတီ KSPP တစ္ခုထဲမွာ ဝုိင္းဝန္းေပါင္းစည္းလာခဲ့ပါတယ္။

KSPP ရဲ ့ဒုတိယ ဥကၠဌ ျဖစ္တဲ့ ဦးေအာင္ခမ္းက ” က ြ်န္ေတာ္တုိ ့ပါတီနဲ ့ ပတ္သက္ျပီး ျပည္သူေတ ြကုိ မိတ္ဆက္ျပီး ေနာက္ေတာ့ လုပ္ငန္းေတ ြ စ ပါ ေတာ့မယ္။ ျမဳိ ့နယ္ ၁၈ ခု ရွိတဲ ့အတ ြက္၊ ေဒသ ေတ ြမွာ ျမဳိ ့နယ္ ေကာ္မတီ ေတ ြ ဖ ြဲ ့စည္း သ ြားမယ္၊ ရုံးေတ ြ စသျဖင့္ စည္းရုံးေရး ေကာ္မတီ ေတ ြလည္း ဖ ြဲ ့စည္း သ ြားဖုိ ့ မႀကာမွီ လုပ္ငန္းစ ပါေတာ့မယ္၊ ျပီး ရင္ ျပဳိင္မဲ့ အမတ္ ေလာင္းေတ ြက ၅၀ ေလာက္ေက်ာ္သ ြားမယ္ ” လုိ ့ေျပာပါတယ္။

ပါတီ သစ္ မိတ္ဆက္ ဆုေတာင္းပ ြဲ တ ြင္ က ခ်င္ျပည္္နယ္ အနွံမွ ျပည္သူလူထု ၅၀၀ ခန္ ့တက္ေရာက္ ခဲ့ပါတယ္။

ကခ်င္ တုိင္းရင္းသားပါတီအ ေနျဖင့္ ပါတီနုိင္ငံေရးထဲ ပါဝင္လာျပီး လႊတ္ေတာ္ထဲ ဝင္ေရာက္လာတဲ့အခါ ၂၀၀၈ ဖ ြဲ ့စည္းပုံ အ ေျခခံ ဥပ ေဒ အားျဖင့္သာ ျပဳမူ ေဆာင္ သ ြားရမွာပါ၊ အဲ့ဒီအထဲမွာ တပ္မ ေတာ္ ၂၅ % ေနရာယူထားတဲ့ အတ ြက္ ဒီမုိက ေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ အ ေျခခံ ဥပ ေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ တုိင္းရင္းသား တန္းတူ ညီမ်ွမူ ေတ ြ အျပင္ ျပည္တ ြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး မ်ားကလည္း ေျဖရွင္းလုိ ့မ ရ ေသးတဲ့ စိန္ေခၚမူမ်ားကလည္း အသင္ ့ေစာင့္ႀကဳိ ေနျပီးသားပါ။ အင္အားအျပည့္ျဖင့္ တာထ ြက္လာတဲ့ KSPP ပါတီ ကုိ ကခ်င္ျပည္သူအမ်ားက အျပည့္အဝ အားေပး ေထာက္ခံ သ ြားမယ္ ဆုိရင္ေတာ့၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ သာမက လ ြတ္ေတာ္ျပင္ပ ေတ ြ အတ ြက္ပါ ညွိနုိင္းေျဖရင္းနုိင္မဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတ ြက္ အားထားရတဲ့ အမွန္တရား ဘက္ေတာ္သားမ်ားကုိ မ်ားမႀကာခင္ ေတ ြျမင္နိင္ပါ ေတာ့မယ္။

 

REF: KSPP

JTN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here