ကက္ရွ္မီးယား ျပည္နယ္အတ ြက္ အိႏၵိယက သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပုဒ္မ ၃၇၀

0
805

ကမၻာမွာ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကုိ လူဦးေရ အမ်ားဆုံး ႀကည့္သုံးတဲ့ အိႏၵိယ နုိင္ငံက၂၀၁၉ ခုနွစ္ ႀသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန ့မွာ အိႏိၵယနုိင္ငံ ဂ်မူးနဲ ့ ကက္ရွ္မီးယားျပည္နယ္ကုိ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဴပ္ခ ြင္ ့ေပးထားတာကုိ ပယ္ဖ်က္ဖုိ ့ နွစ္ေပါင္း ၇၀ အႀကာမွာ BJP ပါတီ ဦးေဆာင္တဲ့ အစုိးရက ဆုံးျဖတ္လုိက္တဲ့အရာက ကမၻာနဲ့ သတင္းေလာက စိတ္ဝင္စားဖုိ ့အရမ္းေကာင္းေနပါတယ္။

ကက္ရွ္မီးယား ျပည္နယ္ရဲ ့ေနာက္ခံ ျပသာနာ

ဟိမဝႏၱာ ေဒသမွာ ရွိတဲ့ ကက္ရွ္မီးယား ျပည္နယ္ကုိ အိႏၵယက ေရာ ပါကစၥတန္ကပါ သူတုိ ့ အျပည့္အဝ ပုိင္ဆုိင္တယ္လုိ ့ ေျပာေနႀကတာပါ။

အဲဒီေနရာဟာ တခ်ိန္က ဂ်မူးနဲ ့ကက္ရွ္မီးယားလုိ ့ ေခၚတဲ့ ေစာ္ဘ ြားပုိင္ ျပည္နယ္ တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါပေမဲ့ ျဗိတိသွ် ကုိလုိနီစနစ္ ပ်က္သုဥ္း သ ြားတဲ့ အခ်ုိန္ ၁၉၄၇ ခုနွစ္မွာ အိႏၵိယနဲ ့ ပါကစၥတန္ နွစ္ပုိင္း ပုိင္းျခား သတ္မွတ္ခဲ့စဥ္ အိႏၵိယ နုိင္ငံဘက္ အျခမ္းကုိ ပူးေပါင္းခဲ့ပါတယ္။

ကက္ရွ္မီးယား ျပည္နယ္ကုိ ပုိင္ဆုိင္ဖုိ ့အတ ြက္ အိႏၵိယနဲ ့ပါကစၥတန္ အႀကား စစ္္ပဲြ ေတ ြ ျဖစ္ခဲ့ႀကအျပီးမွာ အပစ္ရပ္ဇုန္ နယ္နမိတ္ စည္းမ်ဥၤးဆဲြျပီး ကုိယ့္သီးျခား ပုိင္နက္နဲ ့ အုပ္ခ်ဴပ္ဖုိ ့သ ေဘာတူ ခဲ့ႀကပါတယ္။

အိႏၵိယ အစုိးရ အုပ္ခ်ဴပ္တဲ့ ဂ်မူးနဲ ့ ကက္ရွ္မီးယား ျပည္နယ္ဘက္ အျခမ္းမွာ အိႏၵိယ အစုိးရကုိ ဆန္ ့က်င္တဲ့ ခဲြထြြက္ေရး ပုန္ကန္ထႀက ြမူ ေႀကာင့္ အႀကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မူေတ ြ ျဖစ္ပ ြားေနတာ နွစ္ေပါင္း ၃၀ ေလာက္ ရွိသ ြားပါျပီ။

ကက္ရွ္မီးယား ျပည္နယ္အတ ြက္ ပုဒ္မ ၃၇၀….?

ပုဒ္မ ၃၇၀ အရ ကက္ရွ္မီးယား ျပည္နယ္မွာ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဴပ္ခ ြင္ ့ရွိျပီး ကုိယ္ပုိင္ဖဲြ ့စည္းပုံ အ ေျခခံ ဥပ ေဒ၊ ကုိယ္ပုိင္ အလံနဲ ့ ကုိယ္ပုိင္ စည္းမ်ဥ္း ဥပ ေဒကုိ ကုိယ္တုိင္ ေရးဆဲြနုိင္ခငြ့္ ရထားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ နုိင္ငံျခားေရးရာ၊ ကာကယြ္ေရးနဲ ့ ဆက္သယြ္ေရး က႑ ေတ ြကုိေတာ့ ဗဟုိ အစုိးရက ခ်ဴပ္ကုိင္ထားတဲ့ သ ေဘာျဖစ္ပါတယ္။

ပုဒ္မ ၃၇၀ ရဲ  ့အက်ိဳးဆက္ေတ ြက ဘာေတ ြ ျဖစ္တာလဲ …?

အက်ဳိးဆက္အ ေနနဲ ့ဂ်မူးနဲ ့ကက္ရွ္မီးယား ျပည္နယ္ဟာ အျမဲတမ္း ေနထုိင္ခ ြင္ ့၊ အိိမ္ေျမျခံ ပုိင္ဆုိင္ခငြ့္နဲ ့ အ ေျခခံ လူ ့အခငြ့္အ ေရးနဲ ့ပတ္သက္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းေတ ြကုိ သူတုိ ့ကုိယ္တုိင္ ေရးဆဲြနုိင္ခငြ့္ ရထားပါတယ္။ အဲဒီဥပ ေဒအရ ျပည္နယ္ရဲ ့ အျပင္ဘက္က အိႏၵိယနုိင္ငံသား ေတ ြကုိ ကက္ရွ္မီးယား ျပည္နယ္ မွာ အိမ္ေျမ ဝယ္ယူျပီး အ ေျခခ် ေနထုိင္ခငြ့္ တားျမစ္ထားပါတယ္။

ဘယ္သူအျမတ္ထ ြက္ နုိင္သလဲ

ရုပ္သိမ္းလုိက္တဲ့ အတ ြက္ ေသျခာတာက ေတာ့  ျပည္နယ္္ျပင္ပက အိႏၵိယနုိင္ငံသားေတ ြလညး္ အဲဒီေဒသမွာ အ ေျခခ် ေနထိုင္ခငြ့္၊ အုိးအိမ္ပုိင္ဆုိင္ ဝယ္ယူခငြ့္ ေတ ြရမွာျဖစ္သလုိ အစုိးရတာဝန္ေတ ြကုိ လည္း ထမ္းေဆာင္ နုိင္ ေတာ့မွာပါ။

ဘာေႀကာင့္ ပုဒ္မ ၃၇၀ ကုိဖ်က္သိမ္းခ်င္ရတာလဲ

အိႏိၵယ ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္မုိဒီ နဲ ့ ဟိႏၵဴ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီ BJP ပါတီဟာ ပုဒ္မ ၃၇၀ ကုိ ဆန္က်င္ ကန္ ့ ကကြ္ေနတာ အခ်ိန္ အ ေတာ္ႀကာပါျပီ။ အဲဒီဥပ ေဒကုိ ဖ်က္သိမ္းပစ္ေရးဟာလည္း BJP ပါတီရဲ  ့ ေရ ြး ေကာက္ပဲြ ေႀကညာခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ကက္ရွ္မီးယား ျပည္နယ္ကုိ တျခားျပည္နယ္ေတ ြနဲ ့ အတူတူျဖစ္ေအာင္နဲ ့ က်န္တဲ့ျပည္နယ္ေတ ြလုိဘဲ အလားတူ စည္းမ်ဥ္း အလားတူစည္းမ်ဥ္း ဥပ ေဒ ခ်မွတ္နိင္ေအာင္ အတ ြက္ ဥပ ေဒပုဒ္မ ၃၇၀ ကုိ ဖ်က္သိမ္းဖုိ ့ လုိ ့တယ္လုိ ့ BJP က ျေပာေနပါတယ္။ ၂၀၁၉ ဧျပီ – ေမ ေရ ြးေကာက္ပဲြမွာ အနုိင္ရအျပီး တစ္ေက်ာ့ျပန္ အာဏာ ရလာခဲ့တဲ့ BJP ပါတီအ ေနနဲ ့ အခ်ိန္ဆဲြ မ ေန ေတာ့ဘဲ သူတုိ ့ရဲ ့ မဲဆယြ္ပဲြ ကတိကုိ အ ေကာင္ အထည္ ေဖာ္ဖုိ ့ အခုလုိ လုပ္ခဲ့တာပါ။

ဘာေတ ြမ်ားဆက္ျဖစ္နုိင္သလဲ

ဒီလုပ္ရပ္ေတ ြ ေႀကာင့္ မ ြတ္ဆလင္ အမ်ားစု ေနထုိင္တဲ့ ကက္ရွ္မီးယား ျပည္နယ္မွာ လူမူေရး၊ နုိင္ငံေရး အရ မတည္မျငိမ္ ျဖစ္လာမွာကုိ စုိးရိ္မ္မူေတ ြလည္း  ထ ြက္ေပၚလာေနပါတယ္။

Unicode Version

ကမ္ဘာမှာ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို လူဦးရေ အများဆုံး ကြည့်သုံးတဲ့ အိန္ဒိယ နိုင်ငံက၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဂျမူးနဲ့ ကက်ရှ်မီးယားပြည်နယ်ကို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချူပ်ခ ွင့်ပေးထားတာကို ပယ်ဖျက်ဖို့ နှစ်ပေါင်း ၇၀ အကြာမှာ BJP ပါတီ ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရက ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အရာက ကမ္ဘာနဲ့ သတင်းလောက စိတ်ဝင်စားဖို့အရမ်းကောင်းနေပါတယ်။

ကက်ရှ်မီးယား ပြည်နယ်ရဲ့နောက်ခံ ပြသာနာ

ဟိမဝန္တာ ဒေသမှာ ရှိတဲ့ ကက်ရှ်မီးယား ပြည်နယ်ကို အိန္ဒယက ရော ပါကစ္စတန်ကပါ သူတို့ အပြည့်အဝ ပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ ပြောနေကြတာပါ။

အဲဒီနေရာဟာ တချိန်က ဂျမူးနဲ့ကက်ရှ်မီးယားလို့ ခေါ်တဲ့ စော်ဘ ွားပိုင် ပြည်နယ် တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပမေဲ့ ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီစနစ် ပျက်သုဉ်း သ ွားတဲ့ အချိုန် ၁၉၄၇ ခုနှစ်မှာ အိန္ဒိယနဲ့ ပါကစ္စတန် နှစ်ပိုင်း ပိုင်းခြား သတ်မှတ်ခဲ့စဉ် အိန္ဒိယ နိုင်ငံဘက် အခြမ်းကို ပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်။

ကက်ရှ်မီးယား ပြည်နယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့အတ ွက် အိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန် အကြား စစ်ပွဲ တေ ွ ဖြစ်ခဲ့ကြအပြီးမှာ အပစ်ရပ်ဇုန် နယ်နမိတ် စည်းမျဥၤးဆွဲပြီး ကိုယ့်သီးခြား ပိုင်နက်နဲ့ အုပ်ချူပ်ဖို့သ ဘောတူ ခဲ့ကြပါတယ်။

အိန္ဒိယ အစိုးရ အုပ်ချူပ်တဲ့ ဂျမူးနဲ့ ကက်ရှ်မီးယား ပြည်နယ်ဘက် အခြမ်းမှာ အိန္ဒိယ အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ခွဲထွက်ရေး ပုန်ကန်ထကြ ွမူ ကြောင့် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မူတေ ွ ဖြစ်ပ ွားနေတာ နှစ်ပေါင်း ၃၀ လောက် ရှိသ ွားပါပြီ။

ကက်ရှ်မီးယား ပြည်နယ်အတ ွက် ပုဒ်မ ၃၇၀….?

ပုဒ်မ ၃၇၀ အရ ကက်ရှ်မီးယား ပြည်နယ်မှာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချူပ်ခ ွင့်ရှိပြီး ကိုယ်ပိုင်ဖွဲ့စည်းပုံ အ ခြေခံ ဥပ ဒေ၊ ကိုယ်ပိုင် အလံနဲ့ ကိုယ်ပိုင် စည်းမျဉ်း ဥပ ဒေကို ကိုယ်တိုင် ရေးဆွဲနိုင်ခငွ့် ရထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံခြားရေးရာ၊ ကာကယွ်ရေးနဲ့ ဆက်သယွ်ရေး ကဏ္ဍ တေ ွကိုတော့ ဗဟို အစိုးရက ချူပ်ကိုင်ထားတဲ့ သ ဘောဖြစ်ပါတယ်။

ပုဒ်မ ၃၇၀ ရဲ ့အကျိုးဆက်တေ ွက ဘာတေ ွ ဖြစ်တာလဲ …?

အကျိုးဆက်အ နေနဲ့ဂျမူးနဲ့ကက်ရှ်မီးယား ပြည်နယ်ဟာ အမြဲတမ်း နေထိုင်ခ ွင့်၊ အိမ်မြေခြံ ပိုင်ဆိုင်ခငွ့်နဲ့ အ ခြေခံ လူ့အခငွ့်အ ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စည်းမျဉ်းတေ ွကို သူတို့ကိုယ်တိုင် ရေးဆွဲနိုင်ခငွ့် ရထားပါတယ်။ အဲဒီဥပ ဒေအရ ပြည်နယ်ရဲ့ အပြင်ဘက်က အိန္ဒိယနိုင်ငံသား တေ ွကို ကက်ရှ်မီးယား ပြည်နယ် မှာ အိမ်မြေ ဝယ်ယူပြီး အ ခြေချ နေထိုင်ခငွ့် တားမြစ်ထားပါတယ်။

ဘယ်သူအမြတ်ထ ွက် နိုင်သလဲ

ရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့ အတ ွက် သေခြာတာက တော့ ပြည်နယ်ပြင်ပက အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတေ ွလည်း အဲဒီဒေသမှာ အ ခြေချ နေထိုင်ခငွ့်၊ အိုးအိမ်ပိုင်ဆိုင် ဝယ်ယူခငွ့် တေ ွရမှာဖြစ်သလို အစိုးရတာဝန်တေ ွကို လည်း ထမ်းဆောင် နိုင် တော့မှာပါ။

ဘာကြောင့် ပုဒ်မ ၃၇၀ ကိုဖျက်သိမ်းချင်ရတာလဲ

အိန္ဒိယ ဝန်ကြီးချူပ်မိုဒီ နဲ့ ဟိန္ဒူ အမျိုးသားရေးဝါဒီ BJP ပါတီဟာ ပုဒ်မ ၃၇၀ ကို ဆန်ကျင် ကန့် ကကွ်နေတာ အချိန် အ တော်ကြာပါပြီ။ အဲဒီဥပ ဒေကို ဖျက်သိမ်းပစ်ရေးဟာလည်း BJP ပါတီရဲ ့ ရေ ွး ကောက်ပွဲ ကြေညာချက် တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။

ကက်ရှ်မီးယား ပြည်နယ်ကို တခြားပြည်နယ်တေ ွနဲ့ အတူတူဖြစ်အောင်နဲ့ ကျန်တဲ့ပြည်နယ်တေ ွလိုဘဲ အလားတူ စည်းမျဉ်း အလားတူစည်းမျဉ်း ဥပ ဒေ ချမှတ်နိင်အောင် အတ ွက် ဥပ ဒေပုဒ်မ ၃၇၀ ကို ဖျက်သိမ်းဖို့ လို့တယ်လို့ BJP က ြပောနေပါတယ်။ ၂၀၁၉ ဧပြီ – မေ ရေ ွးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရအပြီး တစ်ကျော့ပြန် အာဏာ ရလာခဲ့တဲ့ BJP ပါတီအ နေနဲ့ အချိန်ဆွဲ မ နေ တော့ဘဲ သူတို့ရဲ့ မဲဆယွ်ပွဲ ကတိကို အ ကောင် အထည် ဖော်ဖို့ အခုလို လုပ်ခဲ့တာပါ။

ဘာတေ ွများဆက်ဖြစ်နိုင်သလဲ

ဒီလုပ်ရပ်တေ ွ ကြောင့် မ ွတ်ဆလင် အများစု နေထိုင်တဲ့ ကက်ရှ်မီးယား ပြည်နယ်မှာ လူမူရေး၊ နိုင်ငံရေး အရ မတည်မငြိမ် ဖြစ်လာမှာကို စိုးရိမ်မူတေ ွလည်း ထ ွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။

REF: The Guardian, BBC

JTN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here